Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

sk8er_boi

İleri düzey AutoIT örnekleri

Recommended Posts

Bu konuda katılımsız kuruluma yardımcı olabilecek AutoIT fonksiyonlarını tanıtacağım.

AutoIT Download:

http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe[/CODE]

AutoIt Script Editor.
[code]http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?../autoit3/scite/download/SciTE4AutoIt3.exe

AutoIT Beta

http://www.autoitscript.com/autoit3/files/beta/autoit/

Share this post


Link to post
Share on other sites

İlk örnek kurulum dosyasını autoit içine gizlemek. Katılımsız kurulum dosyaınızı çaldırmak istemiyorsanız güzel bir seçennek.

FileInstall("C:\Documents and Settings\Administrator.PC\Desktop\emule.exe",@TempDir & "\$$.tmp")

Program compile olurken C:\Documents and Settings\Administrator.PC\Desktop\emule.exe dosyasını kendi içine alır. Exe çalıştırılınca @TempDir yani sistemin geçici klasörüne "$$.tmp" ismiyle açılır.

Ardından isim değiştirmemiz gerek ki dosya çalışsın.

FileMove ( @TempDir & "\$$.tmp",@TempDir & "\temp.exe" ,1 )

AutoIT'de dosya adlandırma fonksiyonu yok. Onun için FileMove yani dosya taşıma komutunun kaynak ve hedef klasörlerini aynı tutarak isim değiştirtiyoruz.

Ve programımızı Çalıştırıyoruz.

RunWait(@TempDir & "\temp.exe")

RunWait komutu çalıştırılan program sona ermeden autoit'in sonraki satırın işletime geçmesini engeller.

Ardından dosyamızı silip pisliğimizi temizleyelim.

FileDelete(@TempDir & "\temp.exe")

Komple vereyim üstteki kodu:

FileInstall("C:\Documents and Settings\Administrator.PC\Desktop\emule.exe",@TempDir & "\$$.tmp")
FileMove ( @TempDir & "\$$.tmp",@TempDir & "\temp.exe" ,1 )
RunWait(@TempDir & "\temp.exe")
FileDelete(@TempDir & "\temp.exe")[/CODE]

Programı compile edince elinizde program boyutundan 200kb büyük bir dosya olacaktır. Hayırlı olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Programın ilk satırına

Opt("TrayIconHide", 1)[/CODE]

yazarsanız sistem çubuğunda autoit ikonu gözükmez.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir alana veri yazmanın en iyi yöntemi send değildir. Çünkü 30 rakamlık bir seri numarasının send ile programa gönderilişi süre kaybettirir. Bunun için Kopyala yapıştır fonksiyonu daha kullanışlı olacaktır.

ClipPut komutu clipboard'a veri koymayı sağlar.

ClipPut("2432432-323245345-34534543-3425345")
Send("^v")[/CODE]

^v CTRL + V demek oluyor. bu şekilde clipboarddaki veriyi zaman kaybetmeden alana yazmış oluruz.

Ayrıca send İle De Aşağıdaki Gibi Yapılabilir

[CODE]Send "USER"; kullanıcı adını yolluyoruz.

SEND "{TAB}"; tab tuşu yolluyoruyz

SEND "468909dfodjhg4958645";Serialimizi yolladık

SEND "{ENTER}"; Entere bastık işlem tamam.

Processclose("Programınismi.exe"); Programımızı kapatalım bitsin.[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oynak pencereler

$hwnd = GUICreate("Animate Window", 300, 300)

DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00080000);fade-in
GUISetState()
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00090000);fade-out
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040001);slide in from left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050002);slide out to left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040002);slide in from right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050001);slide out to right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040004);slide-in from top
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050008);slide-out to top
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040008);slide-in from bottom
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050004);slide-out to bottom
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040005);diag slide-in from Top-left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x0005000a);diag slide-out to Top-left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040006);diag slide-in from Top-Right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050009);diag slide-out to Top-Right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040009);diag slide-in from Bottom-left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050006);diag slide-out to Bottom-left
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x0004000a);diag slide-in from Bottom-right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050005);diag slide-out to Bottom-right
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00040010);explode
DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $hwnd, "int", 1000, "long", 0x00050010);implode
#cs
#define AW_HOR_POSITIVE 0x00000001
#define AW_HOR_NEGATIVE 0x00000002
#define AW_VER_POSITIVE 0x00000004
#define AW_VER_NEGATIVE 0x00000008
#define AW_CENTER 0x00000010
#define AW_HIDE 0x00010000
#define AW_ACTIVATE 0x00020000
#define AW_SLIDE 0x00040000
#define AW_BLEND 0x00080000
#ce[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quick Launch'a kısayol oluşturma

$userQuickLaunchPath = @AppDataDir & "\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch"
$globalQuickLaunchPath = @AppDataCommonDir & "\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch"

$shortcutTarget = @WindowsDir & "\notepad.exe";pick whatever you want
FileCreateshortcut($shortcutTarget, $userQuickLaunchPath & "\Notepad.lnk")[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Windows Kopyalama Animasyonlu kopyalama yapmak

Global Const $FO_MOVE				   = 0x0001
Global Const $FO_COPY = 0x0002
Global Const $FO_DELETE = 0x0003
Global Const $FO_RENAME = 0x0004

Global Const $FOF_MULTIDESTFILES = 0x0001
Global Const $FOF_CONFIRMMOUSE = 0x0002
Global Const $FOF_SILENT = 0x0004
Global Const $FOF_RENAMEONCOLLISION = 0x0008
Global Const $FOF_NOCONFIRMATION = 0x0010
Global Const $FOF_WANTMAPPINGHANDLE = 0x0020
Global Const $FOF_ALLOWUNDO = 0x0040
Global Const $FOF_FILESONLY = 0x0080
Global Const $FOF_SIMPLEPROGRESS = 0x0100
Global Const $FOF_NOCONFIRMMKDIR = 0x0200
Global Const $FOF_NOERRORUI = 0x0400
Global Const $FOF_NOCOPYSECURITYATTRIBS = 0x0800
Global Const $FOF_NORECURSION = 0x1000
Global Const $FOF_NO_CONNECTED_ELEMENTS = 0x2000
Global Const $FOF_WANTNUKEWARNING = 0x4000
Global Const $FOF_NORECURSEREPARSE = 0x8000

$n = _CopyWithProgress("D:\Tarsus Otomobil Sporları Kulübü\TAROSK Organizasyonları\" , "C:\Documents and Settings\TEKNORIUM\Desktop\Yeni Klasör\")
;~ If Not $n Then ConsoleWrite('error:' & @error & @CRLF)

Func _CopyWithProgress($sFrom, $sTo)
Local $SHFILEOPSTRUCT, $pFrom, $pTo, $aDllRet, $i, $nError = 0
$SHFILEOPSTRUCT = DllStructCreate("hwnd hwnd;uint wFunc;ptr pFrom;ptr pTo;int fFlags;int fAnyOperationsAborted;ptr hNameMappings;ptr lpszProgressTitle")
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "hwnd", 0)
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "wFunc", $FO_COPY)
$pFrom = DllStructCreate("char[" & StringLen($sFrom)+2 & "]")
DllStructSetData($pFrom, 1, $sFrom)
For $i = 1 To StringLen($sFrom)+2
If DllStructGetData($pFrom, 1, $i) = Chr(10) Then DllStructSetData($pFrom, 1, Chr(0), $i)
Next
DllStructSetData($pFrom, 1, Chr(0), StringLen($sFrom)+2); second null at the end
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "pFrom", DllStructGetPtr($pFrom))
$pTo = DllStructCreate("char[" & StringLen($sTo)+2 & "]")
DllStructSetData($pTo, 1, $sTo)
DllStructSetData($pTo, 1, Chr(0), StringLen($sTo)+2); second null at the end
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "pTo", DllStructGetPtr($pTo))
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "fFlags", BitOR($FOF_NOCONFIRMMKDIR, $FOF_NOCONFIRMATION, $FOF_NOERRORUI))
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "fAnyOperationsAborted", 0)
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "hNameMappings", 0)
DllStructSetData($SHFILEOPSTRUCT, "lpszProgressTitle", 0)
$aDllRet = DllCall("shell32.dll", "int", "SHFileOperation", "ptr", DllStructGetPtr($SHFILEOPSTRUCT))
If @error Or $aDllRet[0] <> 0 Then
$aDllRet = DllCall("kernel32.dll", "long", "GetLastError")
If Not @error Then $nError = $aDllRet[0]
EndIf
; test if button Abort was pressed
If DllStructGetData($SHFILEOPSTRUCT, "fAnyOperationsAborted") Then $nError = -1

$pFrom = 0
$pTo = 0
$SHFILEOPSTRUCT = 0
If $nError <> 0 Then
SetError($nError)
Return False
EndIf
Return True
EndFunc[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Script programımızı yeniden başlatma

Func _restart()
If @Compiled = 1 Then
Run( FileGetShortName(@ScriptFullPath))
Else
Run( FileGetShortName(@AutoItExe) & " " & FileGetShortName(@ScriptFullPath))
EndIf
Exit
EndFunc ;==>_restart


[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir program kitlenmişmi diye kontrol etme

If _NotResponding("PRIGRAM BAŞLIĞI", TEXT İÇERİK[OPTIONAL]", 1) Then; The last parameter indicates whether you want to close the hung app or not.
MsgBox(0, "", "Hung Application, closing app now.")
Else
MsgBox(0, "", "Application running as intended.")
EndIf

Func _NotResponding($title, $text, $closeIfHung = 0)
$hWnd = WinGetHandle($title, $text)
If $hWnd == "" Then
MsgBox(0, "Error", "Could not find window")
Exit
EndIf
$retArr = DllCall("user32.dll", "int", "IsHungAppWindow", "hwnd", $hWnd)
If @error == 0 Then
If $retArr[0] == 1 Then
If $closeIfHung Then
ProcessClose(WinGetProcess($title, $text))
EndIf
Return 1
EndIf
Else
Return 0
EndIf
EndFunc ;==>_NotResponding[/CODE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geçenlerde cd hazırlarken skype yeni sürümünü eklemek istedim.Ekledim 1 hafta geçmeden üstüste iki yeni versiyonu çıktı.Dedim bunula uğraşılmaz ;) .Autoit forumlarında gezerken crap cleaner için internetten indirip temizlik yapan bir script buldum,skype,live messenger için tekrar düzenledim.Dosyaları indirip otomatik kurulumlarını yapıyor.Bu halleriyle cd'ye ekledim.Derleyince 300-500 kb. birşey tuttular.Zaten scriptlerde programlarda mecburi internet bağlantısı istediği için bu sayede herzaman en son sürüm bilgisayara yüklenmiş oluyor.

Msn Live Messenger

;sekku tarafından düzenlenmiştir

Global $fileExists

$fileExists = FileExists(@ProgramFilesDir & "\MSN Messenger\msnmsgr.exe")

While 1

If $fileExists = 1 Then

Exit

EndIf

If $fileExists = 0 then

$func1 = MsgBox(4100, "", "Live Messenger sisteminizde yüklü değil, İnternet üzerinden indirip yüklememi istermisiniz?")

If $func1 = 7 Then Exit

If $func1 = 6 Then

Sleep(200)

dim $Size

$Size=InetGetSize("http://g.msn.com/8reen_us/TR/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE")

ProgressOn("Msn Live Messenger","Program indiriliyor,lütfen bekleyin")

$r=InetGet("http://g.msn.com/8reen_us/TR/INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE", @DesktopDir & "\livemsnkur.exe" , 0, 1)

if $r=0 then

msgbox(0,"Hata","Bağlantı algılanamadı!!")

Exit

EndIf

While @InetGetActive

ProgressSet(@InetGetBytesRead / $Size * 100,Round( @InetGetBytesRead / $Size * 100,0) & " %")

Sleep(250)

Wend

ProgressOff()

Sleep (200)

Run(@DesktopDir & "\livemsnkur.exe")

Sleep(200)

WinWaitActive("Windows Live Messenger Kur Sihirbazı")

Send("{ENTER}")

WinWaitActive("Windows Live Messenger Kur Sihirbazı" , "Gizlilik Bildirimi'ni kabul ediyorum")

Send("{UP}")

Send("{ENTER}")

sleep(2000)

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{ENTER}")

WinWaitActive("Windows Live Messenger Kur Sihirbazı" , "başarıyla yüklediniz")

Send("{ENTER}")

If ProcessWait("msnmsgr.exe") Then

ProcessClose("msnmsgr.exe")

EndIf

Exit

EndIf

EndIf

WEnd

Skype

;sekku tarafından düzenlenmiştir

Global $fileExists

$fileExists = FileExists(@ProgramFilesDir & "\Skype\Phone\Skype.exe")

While 1

If $fileExists = 1 Then

Exit

EndIf

If $fileExists = 0 then

$func1 = MsgBox(4100, "", "Skype sisteminizde yüklü değil, İnternet üzerinden indirip yüklememi istermisiniz?")

If $func1 = 7 Then Exit

If $func1 = 6 Then

Sleep(200)

dim $Size

$Size=InetGetSize("http://download.skype.com/SkypeSetup.exe")

ProgressOn("Skype Internet Telefonu","Program indiriliyor,lütfen bekleyin")

$r=InetGet("http://download.skype.com/SkypeSetup.exe", @DesktopDir & "\skypekur.exe" , 0, 1)

if $r=0 then

msgbox(0,"Hata","Bağlantı algılanamadı!!")

Exit

EndIf

While @InetGetActive

ProgressSet(@InetGetBytesRead / $Size * 100,Round( @InetGetBytesRead / $Size * 100,0) & " %")

Sleep(250)

Wend

ProgressOff()

Sleep (200)

Run(@DesktopDir & "\skypekur.exe")

Sleep(200)

WinWaitActive("Skype™")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{TAB}")

Send("{SPACE}")

Send("{TAB}")

Send("{ENTER}")

WinWaitActive("Skype™","Son")

Send("{TAB}")

Send("{ENTER}")

sleep(1000)

RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "Skype", "REG_SZ", "-")

Exit

EndIf

EndIf

WEnd

Share this post


Link to post
Share on other sites

elimde bi program var klavye ile next next diye diye kurulumu bıtırıyorum.Ama son dedıgım next e kurulum kalıyor.code ENTER yazıyor

If Not WinActive("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys") Then WinActivate("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys")

WinWaitActive("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys")

Send("{ENTER}")

WinWait("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

If Not WinActive("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla") Then WinActivate("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

WinWaitActive("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

ben bu ENTER yerine ne yazsam orda kalmadan devem eder.saygılarımla.şimdiden saol

Share this post


Link to post
Share on other sites

elimde bi program var klavye ile next next diye diye kurulumu bıtırıyorum.Ama son dedıgım next e kurulum kalıyor.code ENTER yazıyor

If Not WinActive("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys") Then WinActivate("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys")

WinWaitActive("BSplayer Pro Setup ","Nullsoft Install Sys")

Send("{ENTER}")

WinWait("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

If Not WinActive("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla") Then WinActivate("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

WinWaitActive("BSplayer Pro Setup ","Completing the BSpla")

ben bu ENTER yerine ne yazsam orda kalmadan devem eder.saygılarımla.şimdiden saol

Enter ile bastığın şey bir buton mu? Öyle ise alt tuşuna basınca bir kısayolu vardır. Alt+S ise mesela send("!s") yapabilirsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enter ile bastığın şey bir buton mu? Öyle ise alt tuşuna basınca bir kısayolu vardır. Alt+S ise mesela send("!s") yapabilirsin.

teşekkür ederim.hemen denicem.ufak bi şey daha sorsam bu olay ların gözükmemesini istiyorum yani next next gozukmesın bunun için run satırının ustune code yazar kurulumu gızleye bılırmıyım.yukardaki anlatım var sanırım ama kafam karıstı saollasın ilgilendin.

dediğin gibi alt + N çıktı benım kının codesı ama o send enter yazan yere yazıyorum yazdıgımda turuncu rengi alıyor aktif yani ama gene her yer otamatık gıdıyor orda gene kalıyor.bu arada ewet buton saygılarımla

:wacko: Skyman-->Dikkat ardarda ileti göndermek yerine lütfen ilk mesajınızı "DÜZENLE" butonuyla düzenleyiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dediğin gibi alt + N çıktı benım kının codesı ama o send enter yazan yere yazıyorum yazdıgımda turuncu rengi alıyor aktif yani ama gene her yer otamatık gıdıyor orda gene kalıyor.bu arada ewet buton saygılarımla

bir ekran görüntüsü ver hayrına. hayalle olmuyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bir ekran görüntüsü ver hayrına. hayalle olmuyor.

adszfd0.jpg

işte bu ekrana kadar herşey otamatik ilerliyor ama burda takılı kalıyor.bu butona fare ile next dersek finis butonunu kendılıgınden devam ettırıyor ve program kapanıyor.tek sorun resımdekı yerın otomatik gecmemesi.saygılarımla.

Share this post


Link to post
Share on other sites

adszfd0.jpg

işte bu ekrana kadar herşey otamatik ilerliyor ama burda takılı kalıyor.bu butona fare ile next dersek finis butonunu kendılıgınden devam ettırıyor ve program kapanıyor.tek sorun resımdekı yerın otomatik gecmemesi.saygılarımla.

Kurulum çubuğunun dolmasını beklemiyordur script. Enter'e basmadan önce kurulum çubuğunun dolabileceği kadar bir süre mesela 10sm yani 10000milisn beklemelisin.

yani sleep(10000) koymalısın enterden önce. ayrıca ekrandaki yazı değişiyor dikkat edersen. completing değil de completed oluyor. oraya da dikkat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hemen deniyorum saolllll.

sk8er_boi->Deniyorum demek için mesaj yazmana gerek yok. Denedikten sonra zaten bir mesaj yazacaksın.

tekrar slm lar.dediklerini yapabildiğim kadar yaptım ama gene o butonda takılıyorum.cracklamasınıda yaptım değişik bir yol buldum onunla crackladım.yaptıgım kurulum dosyasını upload ettım bı bakmanı istiyorum yanında Script.au3 dosyasıda var nerde hata yaptıgıma bı bakarsan sevınırım.hazırladıgım katılımsız yanı bı bakıma katılımsız olan exe ye tılayınca son next butonunda kaldıgını gorursun onu klavye ıle gectıgınde seriali otamatik gırıyor ama o nexti bir türlü dedirtemedim.saygılarımla..

http://rapidshare.com/files/37807448/bs.rar

:wacko: Skyman-->Dikkat ardarda ileti göndermek yerine lütfen ilk mesajınızı "DÜZENLE" butonuyla düzenleyiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tekrar slm lar.dediklerini yapabildiğim kadar yaptım ama gene o butonda takılıyorum.cracklamasınıda yaptım değişik bir yol buldum onunla crackladım.yaptıgım kurulum dosyasını upload ettım bı bakmanı istiyorum yanında Script.au3 dosyasıda var nerde hata yaptıgıma bı bakarsan sevınırım.hazırladıgım katılımsız yanı bı bakıma katılımsız olan exe ye tılayınca son next butonunda kaldıgını gorursun onu klavye ıle gectıgınde seriali otamatik gırıyor ama o nexti bir türlü dedirtemedim.saygılarımla..

http://rapidshare.com/files/37807448/bs.rar

ya bsplayer /S parametresi ile silent olarak kuruluyor? Niçin uğraştırıyorsun beni :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

şimdi ben o nasıl oluyor desem umarım kızmazsın.neyse çooookk saol genede...

Share this post


Link to post
Share on other sites

e onuda ben sölim bari :D

bi metin belgesi açıosun :D içinede

cmdow.exe q /hid

start /wait /s.exe /s yazıosun sonra farklı kaydet diyerek x.bat olarak kaydediosun sonra da winrarla katılımsız hale getiriosunn bu kadarr

Share this post


Link to post
Share on other sites

cmdow.exe q /hid

cmdow.exe @ /hid değil miydi?

yoksa ben mi yanlış yapıyorum ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayrıntılara takılmayalım arkadaşım :( o kadar klavye sürsşmesi kadı kızında da olur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Orjinal windows kullanmayanlarda çıkan hata mesajını silmek için autoit kodu

;ayaz fonksiyonunu 250ms'de bir çalıştır
AdlibEnable("ayaz")

;sistem32 içindeki wgatray.exe'yi sil
FileDelete(@SystemDir &amp; "\wgatray.exe")
;LegitCheckControl.dll dosyasını unregister et ki silebilelim
ShellExecute("regsvr32","/u /s LegitCheckControl.dll")
;işte sildik
FileDelete(@SystemDir &amp; "\LegitCheckControl.dll")
;wgalogon.dll dosyası kullanımda. kapanmıyor. ama ismini değiştirebiliriz
FileMove("wgalogon.dll", "wgalogon.del")
;son olarak registry'den de pisliği temizleyelim ve bitsin
RegDelete("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon")
Msgbox(0,"Wga Öldür","Öldürdünüz onu...")
;bir mesaj kutusu göstererek kullanıcıya restart isteyip istemediğini soralım
$yanit=msgbox(4,"Wga öldür!","Bilgisayarınızı yeniden başlatmak ister misiniz?")
;tamam dediyse başlasın demediyse başlamasın
if $yanit=6 then Shutdown(2)

func ayaz()
	;eğer wgatray.exe çalışıyorsa sonlandır
if ProcessExists("wgatray.exe") then ProcessClose("wgatray.exe")
endFunc

Share this post


Link to post
Share on other sites

cidden merak içerisinde devamını bekliyorum birde kaynağını bilsek autoit forumlarımı acep ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir katılımsız kurulum exem

bir de crack dosyasını programın kurulduğu klasöre atan crack.exe m var elimde.

Bu ikisini nasıl birleşik yaparım?

Program kurulumu bitince crack.exe çalışacak ve iş bitecek ama iki ayrı dosya olmayacak tek dosya olacak.

Bir de bazı katılımsız kurulumlarda siyah dos penceresinde kuruluyor.Benim autoitle hazırladıklarımda ise yükleme ekranı nextler mouse hareketleri falan gözüküyor.Gözükmemesi için nasıl bir yol izlemeliyim?

autoit olayını bırakmalımıyım?yoksa onunla da bu yapılabilir mii?scripte kodlar ekleyerek falan

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...