Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

sk8er_boi

İleri düzey AutoIT örnekleri

Recommended Posts

RegWrite ("HKLM64\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" , "ipbackground" , "REG_SZ" , "C:\cozum\ip\IpBackground.exe" )

 

böyle dene bir de.

Share this post


Link to post
Share on other sites
çözümü bu şekilde olacak denersen çalışır.
 
#RequireAdmin
RegWrite("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" ,"ipbackground" ,"REG_SZ" ,@HomeDrive & "\cozum\ip\IpBackground.exe")

Share this post


Link to post
Share on other sites

sa ben akıllı tahtalar için küçük bi program yapıyorum da auto it ile son olarak şöyle bişey kaldı tüm sürücüleri kontrol edicek (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z C) eğer herhangi bi sürücüde \boot\vestel\install.wim bu dosya varsa değişkene bu sürücü yü tanımlıcak ve cmd de 

diskpart /s değişken\boot\vestel\DiskiYapilandir.txt
değişken\boot\vestel\Deploy.cmd değişken\boot\vestel\install.wim
diskpart /s değişken\boot\vestel\SistemBolumunuGizle.txt

şeklinde komutlar ı atakli fonksiyonuna girdirmem lazım son hali

Spoiler

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GDIPlus.au3>
#include "Marquee.au3"
#include <ColorConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
#RequireAdmin

                $hDPPID = Run("diskpart.exe", @SystemDir, @SW_HIDE, 0x1 + 0x2)
                getDPreturn($hDPPID)
                StdinWrite($hDPPID, "lis dis" & @CRLF)
                $s_Out = getDPreturn($hDPPID)

                StdinWrite($hDPPID, "exi" & @CRLF)
                ProcessClose($hDPPID)

Example()

Func Example()
FileInstall("logo.png",@ScriptDir &"\logo.png")

    Global $hGUI =GUICreate("TheSinBin ET Sıfırlama Sistemi", 400, 310,20,20,3)
    Global $aMarquee[8]
Global $g_bPaused = False
    Local $idatakli = GUICtrlCreateButton("Atakli Sistem Kur(1)", 10, 10,140,25)
    Local $idataksiz = GUICtrlCreateButton("Ataksiz Sistem Kur (2)", 10, 40,140,25)
    Local $idguncelle = GUICtrlCreateButton("Seri No Guncelle (3)", 10, 70,140,25)
    Local $idvestel = GUICtrlCreateButton("Vestel Uygulamasını Ac (4)", 10, 100,140,25)
    Local $iddisk = GUICtrlCreateButton("Diskleri Goster (5)", 10, 130,140,25)
    Local $idkapat = GUICtrlCreateButton("Tahtayi Kapat (6)", 10, 160,140,25)
    Local $idyenidenbaslat = GUICtrlCreateButton("Tahtayi Yeniden Baslat (7)", 10, 190,140,25)
    Local $idpkapat = GUICtrlCreateButton("Programi Kapat(esc)", 10, 220,140,25)

GUISetState(@SW_SHOW, $hGUI)

HotKeySet("{1}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{2}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{3}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{4}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{5}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{6}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{7}", "HotKeyPressed")
HotKeySet("{ESC}", "HotKeyPressed")

GUISetBkColor (0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idatakli, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idataksiz, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($iddisk, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idguncelle, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idkapat, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idpkapat, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idvestel, 0xffffff)
GUICtrlSetBkColor($idyenidenbaslat, 0xffffff)
GUICtrlSetColor($idatakli, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idataksiz, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idyenidenbaslat, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idvestel, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idpkapat, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idguncelle, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($iddisk, 0xff6347)
GUICtrlSetColor($idkapat, 0xff6347)

$aMarquee[0] = _GUICtrlMarquee_Init()
    _GUICtrlMarquee_SetDisplay($aMarquee[0], 1, 0x000000, 0xffffff, 10, "Comic Sans MS")

_GUICtrlMarquee_Create($aMarquee[0], "Bu Program TheSinBin Trafından YeşilYayla MTAL Lisesi İçin Yapılmıştır.", 0,  260, 400, 20)

_GDIPlus_Startup()
$hImage = _GDIPlus_ImageLoadFromFile(@ScriptDir & "\logo.png")

$hGraphic = _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND($hGUI)
_GDIPlus_GraphicsDrawImage($hGraphic, $hImage, 150, 10)

    While 1
        Switch GUIGetMsg()
            Case $idatakli
                $iPID = atakli()
            Case $idataksiz
                $iPID = ataksiz()
            Case $idguncelle
                $iPID = guncelle()
            Case $idvestel
                $iPID = vestel()
            Case $iddisk
                $iPID=    MsgBox(0, "", $s_Out & @CRLF)
            Case $idkapat
                Shutdown(1)
            case $idyenidenbaslat
                $iPID =  _reboot()
            Case $idpkapat
                $iPID =  _exit()
        EndSwitch
        FileDelete("logo.png")
    WEnd

    GUIDelete($hGUI)

EndFunc

func atakli()
Exit
EndFunc

func ataksiz()
    Exit
EndFunc

func guncelle()
    Exit
EndFunc

func vestel()
    Exit
EndFunc


Func HotKeyPressed()
    Switch @HotKeyPressed
        Case "{1}"
            $iPID = ShellExecute(@ScriptDir & "\atakli.exe")

        Case "{2}"
            $iPID = ShellExecute(@ScriptDir & "\ataksiz.exe")

        Case "{3}"
            $iPID = ShellExecute(@ScriptDir & "\guncelle.exe")

        Case "{4}"
            ShellExecute(@ScriptDir & "\vestel.exe")

        Case "{5}"
                $iPID=    MsgBox(0, "", $s_Out & @CRLF)

        Case "{6}"
            Shutdown(1)

        Case "{7}"
            _reboot()

        Case "{ESC}"
            Exit


    EndSwitch
EndFunc

Func getDPreturn($PID)
    Local Static $hDLLUSER32 = DllOpen("user32.dll")
    Local $s_Return = "", $s_CmdRet, $a_Ret
    While ProcessExists($PID)
        $s_CmdRet = StdoutRead($PID)
        If $s_CmdRet Then
            $s_Return &= $s_CmdRet
            If StringInStr($s_Return, "DISKPART>", 2) Then ExitLoop
        EndIf
        Sleep(10)
    WEnd
    $a_Ret = DllCall($hDLLUSER32, "bool", "OemToChar", "str", $s_Return, "str", "")
    If @error Or UBound($a_Ret) < 3 Then Return SetError(1,@error, "")
    Return $a_Ret[2]
EndFunc
Func _exit()
    FileDelete("logo.png")
    Exit
EndFunc
func _reboot()
    FileDelete("logo.png")
    Shutdown(6)
EndFunc

Spoiler

G3doBV.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
$suruculer = DriveGetDrive("ALL")
$istenensurucu = ""
for $i = 1 to $suruculer[0]
	if FileExists($suruculer[$i]&"\boot\vestel\install.wim") Then
		$istenensurucu = $suruculer[$i]
		ExitLoop
	EndIf
Next
if not $istenensurucu = "" Then 
;~ 	Burası sende artık
Else
	MsgBox(0,"","Bulamadık")
EndIf

Gerisi sende. CMD'ye komutları da basit bi şekilde şöyle gönderebilirsin:

ShellExecute("cmd.exe","/k diskpart /s "&$istenensurucu&"\boot\vestel\DiskiYapilandir.txt")

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 saat önce, blackman12 yazdı:
$suruculer = DriveGetDrive("ALL")
$istenensurucu = ""
for $i = 1 to $suruculer[0]
	if FileExists($suruculer[$i]&"\boot\vestel\install.wim") Then
		$istenensurucu = $suruculer[$i]
		ExitLoop
	EndIf
Next
if not $istenensurucu = "" Then 
;~ 	Burası sende artık
Else
	MsgBox(0,"","Bulamadık")
EndIf

Gerisi sende. CMD'ye komutları da basit bi şekilde şöyle gönderebilirsin:

ShellExecute("cmd.exe","/k diskpart /s "&$istenensurucu&"\boot\vestel\DiskiYapilandir.txt")

sağolun hocam uzun bir şekilde çözmüştüm hemen bunu ekliyim onun yerine

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...