Jump to content
MrRush

Windows 10 Kurulumunuzu özelleştirin

Recommended Posts

hasan835, 5 dakika önce yazdı:

üstad, evet haklısınız, rs5 sürümü dahil, ltsb2015+2016+ltsc2019 bunlarda bende sıkıntı yaşamadım, fakat 1909 sürümünde atık dosyası sistemin içinde kaldığına tanık oldum, gitgide zorlaşıyor, 2020 mart yeni sunulan sürümlerde ne olacak göreceğiz, ömrümüz olursa,

saygılarımla;

 

Uyumlu tweak,reg dosyaları veya özelleştirme araçların çıkmasını bekliycez. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Windows10 Mining Tweaks DmW.bat dosyası konuya eklenmiştir.

 

 

 

Edited by MrRush
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

RuckZuck Sofware konuya eklenmiştir.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

LTSB-LTSC BAREBONE Servis Optimazisyon dosyası konuya eklendi.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Default.preset dosyasında performansa yönelik bir kaç değişiklik ekledim :) 

https://www.dosyaupload.com/fxU2

Default.preset İçeriği:

Spoiler
##########
# Win 10 / Server 2016 / Server 2019 Initial Setup Script - Default preset
# Author: Disassembler <disassembler@dasm.cz>
# Version: v3.8, 2019-09-11
# Source: https://github.com/Disassembler0/Win10-Initial-Setup-Script
##########

### Require administrator privileges ###
RequireAdmin

### Privacy Tweaks ###
DisableTelemetry                # EnableTelemetry
DisableWiFiSense                # EnableWiFiSense
DisableSmartScreen              # EnableSmartScreen
DisableWebSearch                # EnableWebSearch
DisableAppSuggestions           # EnableAppSuggestions
DisableActivityHistory          # EnableActivityHistory
DisableBackgroundApps           # EnableBackgroundApps
DisableSensors                  # EnableSensors
DisableLocation                 # EnableLocation
DisableMapUpdates               # EnableMapUpdates
DisableFeedback                 # EnableFeedback
DisableTailoredExperiences      # EnableTailoredExperiences
DisableAdvertisingID            # EnableAdvertisingID
DisableWebLangList              # EnableWebLangList
DisableCortana                  # EnableCortana
DisableBiometrics               # EnableBiometrics
# DisableCamera                 # EnableCamera
# DisableMicrophone             # EnableMicrophone
DisableErrorReporting           # EnableErrorReporting
# SetP2PUpdateLocal             # SetP2PUpdateInternet          # SetP2PUpdateDisable
DisableDiagTrack                # EnableDiagTrack
DisableWAPPush                  # EnableWAPPush
EnableClearRecentFiles          # DisableClearRecentFiles
# DisableRecentFiles            # EnableRecentFiles

### Security Tweaks ###
SetUACLow                       # SetUACHigh
# EnableSharingMappedDrives     # DisableSharingMappedDrives
DisableAdminShares              # EnableAdminShares
# DisableFirewall               # EnableFirewall
HideDefenderTrayIcon            # ShowDefenderTrayIcon
DisableDefender                 # EnableDefender
DisableDefenderCloud            # EnableDefenderCloud
# EnableCtrldFolderAccess       # DisableCtrldFolderAccess
# EnableCIMemoryIntegrity       # DisableCIMemoryIntegrity
DisableDefenderAppGuard         # EnableDefenderAppGuard
HideAccountProtectionWarn       # ShowAccountProtectionWarn
DisableDownloadBlocking         # EnableDownloadBlocking
# DisableScriptHost             # EnableScriptHost
EnableDotNetStrongCrypto        # DisableDotNetStrongCrypto
# EnableMeltdownCompatFlag      # DisableMeltdownCompatFlag
EnableF8BootMenu                # DisableF8BootMenu
# DisableBootRecovery           # EnableBootRecovery
# DisableRecoveryAndReset       # EnableRecoveryAndReset
SetDEPOptOut                    # SetDEPOptIn

### Network Tweaks ###
SetCurrentNetworkPrivate        # SetCurrentNetworkPublic
# SetUnknownNetworksPrivate     # SetUnknownNetworksPublic
# DisableNetDevicesAutoInst     # EnableNetDevicesAutoInst
DisableHomeGroups               # EnableHomeGroups
DisableSMB1                     # EnableSMB1
DisableSMBServer                # EnableSMBServer
# DisableNetBIOS                # EnableNetBIOS
# DisableLLMNR                  # EnableLLMNR
# DisableLLDP                   # EnableLLDP
# DisableLLTD                   # EnableLLTD
# DisableMSNetClient            # EnableMSNetClient
# DisableQoS                    # EnableQoS
# DisableIPv4                   # EnableIPv4
DisableIPv6                     # EnableIPv6
# DisableNCSIProbe              # EnableNCSIProbe
# DisableConnectionSharing      # EnableConnectionSharing
DisableRemoteAssistance         # EnableRemoteAssistance
# EnableRemoteDesktop           # DisableRemoteDesktop

### Service Tweaks ###
DisableUpdateMSRT               # EnableUpdateMSRT
# DisableUpdateDriver           # EnableUpdateDriver
EnableUpdateMSProducts          # DisableUpdateMSProducts
DisableUpdateAutoDownload       # EnableUpdateAutoDownload
DisableUpdateRestart            # EnableUpdateRestart
DisableMaintenanceWakeUp        # EnableMaintenanceWakeUp
DisableSharedExperiences        # EnableSharedExperiences
EnableClipboardHistory          # DisableClipboardHistory
DisableAutoplay                 # EnableAutoplay
DisableAutorun                  # EnableAutorun
DisableRestorePoints            # EnableRestorePoints
# EnableStorageSense            # DisableStorageSense
DisableDefragmentation          # EnableDefragmentation
DisableSuperfetch               # EnableSuperfetch
DisableIndexing                 # EnableIndexing
# DisableSwapFile               # EnableSwapFile
# DisableRecycleBin             # EnableRecycleBin
EnableNTFSLongPaths             # DisableNTFSLongPaths
DisableNTFSLastAccess           # EnableNTFSLastAccess
# SetBIOSTimeUTC                # SetBIOSTimeLocal
# EnableHibernation             # DisableHibernation
# DisableSleepButton            # EnableSleepButton
DisableSleepTimeout             # EnableSleepTimeout
DisableFastStartup              # EnableFastStartup
DisableAutoRebootOnCrash        # EnableAutoRebootOnCrash

### UI Tweaks ###
DisableActionCenter             # EnableActionCenter
DisableLockScreen               # EnableLockScreen
# DisableLockScreenRS1          # EnableLockScreenRS1
HideNetworkFromLockScreen       # ShowNetworkOnLockScreen
HideShutdownFromLockScreen      # ShowShutdownOnLockScreen
DisableLockScreenBlur           # EnableLockScreenBlur
# DisableAeroShake              # EnableAeroShake
DisableAccessibilityKeys        # EnableAccessibilityKeys
ShowTaskManagerDetails          # HideTaskManagerDetails
ShowFileOperationsDetails       # HideFileOperationsDetails
EnableFileDeleteConfirm         # DisableFileDeleteConfirm
HideTaskbarSearch               # ShowTaskbarSearchIcon         # ShowTaskbarSearchBox
HideTaskView                    # ShowTaskView
ShowSmallTaskbarIcons           # ShowLargeTaskbarIcons
# SetTaskbarCombineWhenFull     # SetTaskbarCombineNever        # SetTaskbarCombineAlways
HideTaskbarPeopleIcon           # ShowTaskbarPeopleIcon
# ShowTrayIcons                 # HideTrayIcons
# ShowSecondsInTaskbar          # HideSecondsFromTaskbar
DisableSearchAppInStore         # EnableSearchAppInStore
DisableNewAppPrompt             # EnableNewAppPrompt
HideRecentlyAddedApps           # ShowRecentlyAddedApps
HideMostUsedApps                # ShowMostUsedApps
# SetControlPanelSmallIcons     # SetControlPanelLargeIcons     # SetControlPanelCategories
DisableShortcutInName           # EnableShortcutInName
# HideShortcutArrow             # ShowShortcutArrow
SetVisualFXPerformance          # SetVisualFXAppearance
EnableTitleBarColor             # DisableTitleBarColor
# EnableDarkTheme               # DisableDarkTheme
# AddENKeyboard                 # RemoveENKeyboard
EnableNumlock                   # DisableNumlock
# DisableEnhPointerPrecision    # EnableEnhPointerPrecision
# SetSoundSchemeNone            # SetSoundSchemeDefault
DisableStartupSound             # EnableStartupSound
DisableChangingSoundScheme      # EnableChangingSoundScheme
# EnableVerboseStatus           # DisableVerboseStatus
DisableF1HelpKey                # EnableF1HelpKey

### Explorer UI Tweaks ###
# ShowExplorerTitleFullPath     # HideExplorerTitleFullPath
# ShowKnownExtensions           # HideKnownExtensions
# ShowHiddenFiles               # HideHiddenFiles
# ShowSuperHiddenFiles          # HideSuperHiddenFiles
# ShowEmptyDrives               # HideEmptyDrives
# ShowFolderMergeConflicts      # HideFolderMergeConflicts
EnableNavPaneExpand             # DisableNavPaneExpand
# ShowNavPaneAllFolders         # HideNavPaneAllFolders
# EnableFldrSeparateProcess     # DisableFldrSeparateProcess
# EnableRestoreFldrWindows      # DisableRestoreFldrWindows
# ShowEncCompFilesColor         # HideEncCompFilesColor
DisableSharingWizard            # EnableSharingWizard
HideSelectCheckboxes            # ShowSelectCheckboxes
HideSyncNotifications           # ShowSyncNotifications
HideRecentShortcuts             # ShowRecentShortcuts
SetExplorerThisPC               # SetExplorerQuickAccess
# HideQuickAccess               # ShowQuickAccess
# HideRecycleBinFromDesktop     # ShowRecycleBinOnDesktop
ShowThisPCOnDesktop             # HideThisPCFromDesktop
ShowUserFolderOnDesktop         # HideUserFolderFromDesktop
ShowControlPanelOnDesktop       # HideControlPanelFromDesktop
# ShowNetworkOnDesktop          # HideNetworkFromDesktop
# ShowBuildNumberOnDesktop      # HideBuildNumberFromDesktop
# HideDesktopFromThisPC         # ShowDesktopInThisPC
# HideDesktopFromExplorer       # ShowDesktopInExplorer
# HideDocumentsFromThisPC       # ShowDocumentsInThisPC
# HideDocumentsFromExplorer     # ShowDocumentsInExplorer
# HideDownloadsFromThisPC       # ShowDownloadsInThisPC
# HideDownloadsFromExplorer     # ShowDownloadsInExplorer
HideMusicFromThisPC             # ShowMusicInThisPC
HideMusicFromExplorer           # ShowMusicInExplorer
HidePicturesFromThisPC          # ShowPicturesInThisPC
HidePicturesFromExplorer        # ShowPicturesInExplorer
HideVideosFromThisPC            # ShowVideosInThisPC
HideVideosFromExplorer          # ShowVideosInExplorer
Hide3DObjectsFromThisPC         # Show3DObjectsInThisPC
Hide3DObjectsFromExplorer       # Show3DObjectsInExplorer
HideIncludeInLibraryMenu        # ShowIncludeInLibraryMenu
HideGiveAccessToMenu            # ShowGiveAccessToMenu
HideShareMenu                   # ShowShareMenu
DisableThumbnails               # EnableThumbnails
DisableThumbnailCache           # EnableThumbnailCache
DisableThumbsDBOnNetwork        # EnableThumbsDBOnNetwork

### Application Tweaks ###
DisableOneDrive                 # EnableOneDrive
UninstallOneDrive               # InstallOneDrive
# UninstallMsftBloat            # InstallMsftBloat
# UninstallThirdPartyBloat      # InstallThirdPartyBloat
# UninstallWindowsStore         # InstallWindowsStore
# DisableXboxFeatures           # EnableXboxFeatures
# DisableFullscreenOptims       # EnableFullscreenOptims
DisableAdobeFlash               # EnableAdobeFlash
DisableEdgePreload              # EnableEdgePreload
DisableEdgeShortcutCreation     # EnableEdgeShortcutCreation
DisableIEFirstRun               # EnableIEFirstRun
DisableFirstLogonAnimation      # EnableFirstLogonAnimation
DisableMediaSharing             # EnableMediaSharing
UninstallMediaPlayer            # InstallMediaPlayer
# UninstallInternetExplorer     # InstallInternetExplorer
# UninstallWorkFolders          # InstallWorkFolders
# UninstallPowerShellV2         # InstallPowerShellV2
InstallLinuxSubsystem           # UninstallLinuxSubsystem
# InstallHyperV                 # UninstallHyperV
# UninstallSSHClient            # InstallSSHClient
# InstallSSHServer              # UninstallSSHServer
# InstallNET23                  # UninstallNET23
SetPhotoViewerAssociation       # UnsetPhotoViewerAssociation
AddPhotoViewerOpenWith          # RemovePhotoViewerOpenWith
# UninstallPDFPrinter           # InstallPDFPrinter
UninstallXPSPrinter             # InstallXPSPrinter
RemoveFaxPrinter                # AddFaxPrinter
# UninstallFaxAndScan           # InstallFaxAndScan

### Server Specific Tweaks ###
# HideServerManagerOnLogin      # ShowServerManagerOnLogin
DisableShutdownTracker          # EnableShutdownTracker
# DisablePasswordPolicy         # EnablePasswordPolicy
# DisableCtrlAltDelLogin        # EnableCtrlAltDelLogin
DisableIEEnhancedSecurity       # EnableIEEnhancedSecurity
# EnableAudio                   # DisableAudio

### Unpinning ###
UnpinStartMenuTiles
# UnpinTaskbarIcons

### Auxiliary Functions ###
Restart

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...