Jump to content

Listviewdeki Bir Elemanı Nasıl Silebilirim?


bmozdemir
 Share

Recommended Posts

Benim aşağıda vermiş olduğum açıkcası bu sitede gördüğüm kod üzerine bir sorum olacaktı.
Sil butonunun list wiev ekranından seçilerek silinmesini yani sil butonuna bastığımızda açılan menüden item seçilerek değilde listeden line seçilerek silinmesini istiyorum acaba bunu nasıl yapabilirim.
Eğer ilgilenirseniz sevinirim iyi günler.

[codebox]
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ListViewConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <array.au3>
#include <ComboConstants.au3>

Global $productCode, $make, $model, $currentStock, $dataModified, $productToEdit

$Form1 = GUICreate("Form1", 623, 442, 192, 124)
$ListView1 = GUICtrlCreateDummy()
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Add A Product", 16, 408, 91, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Edit A Product", 120, 408, 91, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Delete A Product", 224, 408, 107, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
_RefreshData()

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
_AddAProduct()
Case $Button2
_EditProduct()
Case $Button3
_DeleteItem()
EndSwitch
WEnd

Func _AddAProduct()
$Form2 = GUICreate("Product Inventory", 336, 258, 302, 218)
$aInput1 = GUICtrlCreateInput("", 16, 24, 193, 21)
$aInput2 = GUICtrlCreateInput("", 16, 64, 193, 21)
$aInput3 = GUICtrlCreateInput("", 16, 104, 193, 21)
$aInput4 = GUICtrlCreateInput("", 16, 144, 193, 21)
$aInput5 = GUICtrlCreateInput(@MON & "/" & @MDAY & "/" & @YEAR, 16, 184, 193, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Product Code", 224, 24, 69, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Make", 224, 64, 31, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Model", 224, 104, 33, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Current Stock", 224, 144, 69, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Date Modified", 224, 184, 70, 17)
$cButton3 = GUICtrlCreateButton("Add Product", 120, 216, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form2)
ExitLoop
Case $cButton3
$productCode = GUICtrlRead($aInput1)
$make = GUICtrlRead($aInput2)
$model = GUICtrlRead($aInput3)
$currentStock = GUICtrlRead($aInput4)
$dataModified = GUICtrlRead($aInput5)
$errorCheck = IniRead("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", "NotInDatabase")
If $errorCheck = "NotInDatabase" Then
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", $productCode)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Make", $make)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Model", $model)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Current Stock", $currentStock)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Date Modified", $dataModified)
Else
MsgBox(0, "Error", "The product is already in the database")
EndIf
GUIDelete($Form2)
_RefreshData()
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_AddAProduct

Func _RefreshData()
GUISwitch($Form1)
GUICtrlDelete($ListView1)
$ListView1 = GUICtrlCreateListView("Product Code|Make|Model|Current Stock|Date Modified", 16, 8, 586, 390)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 0, 100)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 1, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 2, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 3, 85)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 4, 100)

$sectionNames = IniReadSectionNames("InventoryData.ini")
If @error Then
Dim $sectionNames[2]
$sectionNames[0] = 1
$sectionNames[1] = "NotFound"
EndIf
_ArraySort($sectionNames, 0, 1)

For $i = 1 To $sectionNames[0] Step 1
$productCode = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Product Code", "")
$make = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Make", "")
$model = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Model", "")
$currentStock = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Current Stock", "")
$dataModified = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Date Modified", "")
GUICtrlCreateListViewItem($productCode & "|" & $make & "|" & $model & "|" & $currentStock & "|" & $dataModified, $ListView1)
If Number($currentStock) < 100 Then
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xfff333)
EndIf
If Number($currentStock) < 10 Then
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xff0000)
EndIf
Next
EndFunc ;==>_RefreshData

Func _DeleteItem()
$Form3 = GUICreate("Delete A Product", 303, 169, 302, 218)
$sectionNames = IniReadSectionNames("InventoryData.ini")
If @error Then
;MsgBox(0, "", "Error")
Dim $sectionNames[2]
$sectionNames[0] = 1
$sectionNames[1] = "NotFound"
EndIf
_ArraySort($sectionNames, 0, 1)
$delCombo = GUICtrlCreateCombo("", 24, 40, 241, 25, BitOR($CBS_DROPDOWNLIST,$CBS_AUTOHSCROLL))
$delLabel1 = GUICtrlCreateLabel("Select an item to delete", 24, 16, 115, 17)
$delLabel2 = GUICtrlCreateLabel("Warning: this cannot be undone", 24, 72, 186, 17)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
$delButton1 = GUICtrlCreateButton("Delete Item", 168, 112, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

For $i = 1 To $sectionNames[0] Step 1
GUICtrlSetData($delCombo, $sectionNames[$i])
Next

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form3)
ExitLoop
Case $delButton1
$delete = GUICtrlRead($delCombo)
IniDelete("InventoryData.ini", $delete)
GUIDelete($Form3)
_RefreshData()
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_DeleteItem

Func _EditProduct()
$sectionNames = IniReadSectionNames("InventoryData.ini")
If @error Then
Dim $sectionNames[2]
$sectionNames[0] = 1
$sectionNames[1] = "NotFound"
EndIf
_ArraySort($sectionNames, 0, 1)

$Form4 = GUICreate("Edit a product", 303, 169, 302, 218)
$delCombo = GUICtrlCreateCombo("", 24, 40, 241, 25, BitOR($CBS_DROPDOWNLIST,$CBS_AUTOHSCROLL))
$delLabel1 = GUICtrlCreateLabel("Select an item to edit", 24, 16, 115, 17)
$delButton1 = GUICtrlCreateButton("Edit Item", 168, 112, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

For $i = 1 To $sectionNames[0] Step 1
GUICtrlSetData($delCombo, $sectionNames[$i])
Next

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form4)
ExitLoop
Case $delButton1
$productToEdit = GUICtrlRead($delCombo)
If $productToEdit = "" Then
GUIDelete($Form4)
ExitLoop
Else
GUIDelete($Form4)
_EditProductForm()
ExitLoop
EndIf
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_EditProduct

Func _EditProductForm()
$make = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Make", "")
$model = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Model", "")
$currentStock = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Current Stock", "")
$dataModified = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Date Modified", "")
$Form5 = GUICreate("Form1", 336, 258, 302, 218)
$cInput1 = GUICtrlCreateInput($productToEdit, 16, 24, 193, 21)
$cInput2 = GUICtrlCreateInput($make, 16, 64, 193, 21)
$cInput3 = GUICtrlCreateInput($model, 16, 104, 193, 21)
$cInput4 = GUICtrlCreateInput($currentStock, 16, 144, 193, 21)
$cInput5 = GUICtrlCreateInput(@MON & "/" & @MDAY & "/" & @YEAR, 16, 184, 193, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Product Code", 224, 24, 69, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Make", 224, 64, 31, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Model", 224, 104, 33, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Current Stock", 224, 144, 69, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Date Modified", 224, 184, 70, 17)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Edit Product", 120, 216, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form5)
ExitLoop
Case $Button3
$productCode = GUICtrlRead($cInput1)
$make = GUICtrlRead($cInput2)
$model = GUICtrlRead($cInput3)
$currentStock = GUICtrlRead($cInput4)
$dataModified = GUICtrlRead($cInput5)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", $productCode)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Make", $make)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Model", $model)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Current Stock", $currentStock)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Date Modified", $dataModified)
GUIDelete($Form5)
_RefreshData()
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_EditProductForm
[/codebox] Edited by bmozdemir
Link to comment
Share on other sites

@bmozdemir

Kısaca;

[codebox]#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ListViewConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <array.au3>
#include <ComboConstants.au3>

Global $productCode, $make, $model, $currentStock, $dataModified, $productToEdit

$Form1 = GUICreate("Form1", 623, 442, 192, 124)
$ListView1 = GUICtrlCreateDummy()
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Add A Product", 16, 408, 91, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Edit A Product", 120, 408, 91, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Delete A Product", 224, 408, 107, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
_RefreshData()

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
_AddAProduct()
Case $Button2
_EditProduct()
Case $Button3
_DeleteItem()
EndSwitch
WEnd

Func _AddAProduct()
$Form2 = GUICreate("Product Inventory", 336, 258, 302, 218)
$aInput1 = GUICtrlCreateInput("", 16, 24, 193, 21)
$aInput2 = GUICtrlCreateInput("", 16, 64, 193, 21)
$aInput3 = GUICtrlCreateInput("", 16, 104, 193, 21)
$aInput4 = GUICtrlCreateInput("", 16, 144, 193, 21)
$aInput5 = GUICtrlCreateInput(@MON & "/" & @MDAY & "/" & @YEAR, 16, 184, 193, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Product Code", 224, 24, 69, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Make", 224, 64, 31, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Model", 224, 104, 33, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Current Stock", 224, 144, 69, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Date Modified", 224, 184, 70, 17)
$cButton3 = GUICtrlCreateButton("Add Product", 120, 216, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form2)
ExitLoop
Case $cButton3
$productCode = GUICtrlRead($aInput1)
$make = GUICtrlRead($aInput2)
$model = GUICtrlRead($aInput3)
$currentStock = GUICtrlRead($aInput4)
$dataModified = GUICtrlRead($aInput5)
$errorCheck = IniRead("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", "NotInDatabase")
If $errorCheck = "NotInDatabase" Then
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", $productCode)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Make", $make)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Model", $model)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Current Stock", $currentStock)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Date Modified", $dataModified)
Else
MsgBox(0, "Error", "The product is already in the database")
EndIf
GUIDelete($Form2)
_RefreshData()
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_AddAProduct

Func _RefreshData()
GUISwitch($Form1)
GUICtrlDelete($ListView1)
$ListView1 = GUICtrlCreateListView("Product Code|Make|Model|Current Stock|Date Modified", 16, 8, 586, 390)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 0, 100)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 1, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 2, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 3, 85)
GUICtrlSendMsg(-1, $LVM_SETCOLUMNWIDTH, 4, 100)

$sectionNames = IniReadSectionNames("InventoryData.ini")
If @error Then
Dim $sectionNames[2]
$sectionNames[0] = 1
$sectionNames[1] = "NotFound"
EndIf
_ArraySort($sectionNames, 0, 1)

For $i = 1 To $sectionNames[0] Step 1
$productCode = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Product Code", "")
$make = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Make", "")
$model = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Model", "")
$currentStock = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Current Stock", "")
$dataModified = IniRead("InventoryData.ini", $sectionNames[$i], "Date Modified", "")
GUICtrlCreateListViewItem($productCode & "|" & $make & "|" & $model & "|" & $currentStock & "|" & $dataModified, $ListView1)
If Number($currentStock) < 100 Then
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xfff333)
EndIf
If Number($currentStock) < 10 Then
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xff0000)
EndIf
Next
EndFunc ;==>_RefreshData

Func _DeleteItem()
Local $GuiRead = GUICtrlRead($ListView1), $GuiRead2, $SINSTR
If $GuiRead <> 0 Then
$GuiRead2 = GUICtrlRead($GuiRead)
$SINSTR = StringInStr($GuiRead2, "|")
If $SINSTR <> 0 Then $GuiRead2 = StringLeft($GuiRead2, $SINSTR - 1)
GUICtrlDelete($GuiRead)
IniDelete("InventoryData.ini", $GuiRead2)
EndIf
EndFunc ;==>_DeleteItem

Func _EditProduct()
$sectionNames = IniReadSectionNames("InventoryData.ini")
If @error Then
Dim $sectionNames[2]
$sectionNames[0] = 1
$sectionNames[1] = "NotFound"
EndIf
_ArraySort($sectionNames, 0, 1)

$Form4 = GUICreate("Edit a product", 303, 169, 302, 218)
$delCombo = GUICtrlCreateCombo("", 24, 40, 241, 25, BitOR($CBS_DROPDOWNLIST, $CBS_AUTOHSCROLL))
$delLabel1 = GUICtrlCreateLabel("Select an item to edit", 24, 16, 115, 17)
$delButton1 = GUICtrlCreateButton("Edit Item", 168, 112, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

For $i = 1 To $sectionNames[0] Step 1
GUICtrlSetData($delCombo, $sectionNames[$i])
Next

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form4)
ExitLoop
Case $delButton1
$productToEdit = GUICtrlRead($delCombo)
If $productToEdit = "" Then
GUIDelete($Form4)
ExitLoop
Else
GUIDelete($Form4)
_EditProductForm()
ExitLoop
EndIf
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_EditProduct

Func _EditProductForm()
$make = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Make", "")
$model = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Model", "")
$currentStock = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Current Stock", "")
$dataModified = IniRead("InventoryData.ini", $productToEdit, "Date Modified", "")
$Form5 = GUICreate("Form1", 336, 258, 302, 218)
$cInput1 = GUICtrlCreateInput($productToEdit, 16, 24, 193, 21)
$cInput2 = GUICtrlCreateInput($make, 16, 64, 193, 21)
$cInput3 = GUICtrlCreateInput($model, 16, 104, 193, 21)
$cInput4 = GUICtrlCreateInput($currentStock, 16, 144, 193, 21)
$cInput5 = GUICtrlCreateInput(@MON & "/" & @MDAY & "/" & @YEAR, 16, 184, 193, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Product Code", 224, 24, 69, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Make", 224, 64, 31, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Model", 224, 104, 33, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Current Stock", 224, 144, 69, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Date Modified", 224, 184, 70, 17)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Edit Product", 120, 216, 91, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#endregion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete($Form5)
ExitLoop
Case $Button3
$productCode = GUICtrlRead($cInput1)
$make = GUICtrlRead($cInput2)
$model = GUICtrlRead($cInput3)
$currentStock = GUICtrlRead($cInput4)
$dataModified = GUICtrlRead($cInput5)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Product Code", $productCode)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Make", $make)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Model", $model)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Current Stock", $currentStock)
IniWrite("InventoryData.ini", $productCode, "Date Modified", $dataModified)
GUIDelete($Form5)
_RefreshData()
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
EndFunc ;==>_EditProductForm[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

blue_life

ilginize alakanıza çok teşekkür ederim.

Yalnız bişşi daha sormak istiyorum.
Bu edit bölümünüde edit tuşuna basıldığında
listview ekranındaki line dan biri seçildiğinde add butonundaki gibi pencere açılıp oraya bilgilerin çağırılmasını nasıl yapabiliriz.

İlginize tekrar çok teşekkür ederim.
İyi akşamlar.

Link to comment
Share on other sites

@bmozdemir

Rica ederim. İstediğinle birlikte, örneğinde hatalı kısımları biraz düzelttim...

[codebox]
;~ #include <GUIConstantsEx.au3>
;~ #include <ListViewConstants.au3>
;~ #include <WindowsConstants.au3>
;~ #include <ButtonConstants.au3>
;~ #include <StaticConstants.au3>
;~ #include <ComboConstants.au3>
#include <array.au3>

Global $ScriptDir = @ScriptDir
If StringRight($ScriptDir, 1) <> "\" Then $ScriptDir &= "\"
Global $INI_FILE = $ScriptDir & "InventoryData.ini"
Global $BLUE_ARRAY

Global $MainForm = GUICreate("Form1", 623, 442)
Global $ListView1 = GUICtrlCreateListView("Product Code|Make|Model|Current Stock|Date Modified", 16, 8, 586, 390)
GUICtrlSendMsg(-1, 4126, 0, 100)
GUICtrlSendMsg(-1, 4126, 1, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, 4126, 2, 150)
GUICtrlSendMsg(-1, 4126, 3, 85)
GUICtrlSendMsg(-1, 4126, 4, 100)

_Update_ListView() ;Update ListView

Global $Button1 = GUICtrlCreateButton("Add A Product", 16, 408, 91, 25)
Global $Button2 = GUICtrlCreateButton("Edit A Product", 120, 408, 91, 25)
Global $Button3 = GUICtrlCreateButton("Delete A Product", 224, 408, 107, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
Case $Button1
_Add_Edit_AProduct()
Case $Button2
_Add_Edit_AProduct("Edit")
Case $Button3
_DeleteItem()
EndSwitch
WEnd

Func _READ_INI()
Local $RETURN_ARRAY[25][6] ;GCID,Product Code,Make,Model,Current Stock,Date Modified=
$RAD_ISName = IniReadSectionNames($INI_FILE)
If Not @error Then
For $i = 1 To $RAD_ISName[0]
If StringLeft($RAD_ISName[$i], 8) <> "Product_" Then ContinueLoop

$RETURN_ARRAY[0][0] += 1
If UBound($RETURN_ARRAY, 1) <= $RETURN_ARRAY[0][0] Then ReDim $RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0] + 25][6]

$RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0]][1] = StringStripWS(IniRead($INI_FILE, $RAD_ISName[$i], "Product Code", ""), 3)
$RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0]][2] = IniRead($INI_FILE, $RAD_ISName[$i], "Make", "")
$RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0]][3] = IniRead($INI_FILE, $RAD_ISName[$i], "Model", "")
$RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0]][4] = IniRead($INI_FILE, $RAD_ISName[$i], "Current Stock", "")
$RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0]][5] = IniRead($INI_FILE, $RAD_ISName[$i], "Date Modified", "")
Next
EndIf
If UBound($RETURN_ARRAY, 1) <> ($RETURN_ARRAY[0][0] + 1) Then ReDim $RETURN_ARRAY[$RETURN_ARRAY[0][0] + 1][6]
Return $RETURN_ARRAY
EndFunc ;==>_READ_INI

Func _Update_ListView()
If IsArray($BLUE_ARRAY) = 0 Then
$BLUE_ARRAY = _READ_INI() ;Read_Ini_File
EndIf
_ArraySort($BLUE_ARRAY, 0, 1, 0, 1)

For $i = 1 To $BLUE_ARRAY[0][0]
If $BLUE_ARRAY[$i][0] = -1 Then ContinueLoop
If $BLUE_ARRAY[$i][0] > 0 Then GUICtrlDelete($BLUE_ARRAY[$i][0])

$BLUE_ARRAY[$i][0] = GUICtrlCreateListViewItem($BLUE_ARRAY[$i][1] & "|" & $BLUE_ARRAY[$i][2] & "|" & $BLUE_ARRAY[$i][3] & _
"|" & $BLUE_ARRAY[$i][4] & "|" & $BLUE_ARRAY[$i][5], $ListView1)
If Number($BLUE_ARRAY[$i][4]) < 100 Then
GUICtrlSetBkColor($BLUE_ARRAY[$i][0], 0xfff333)
EndIf
If Number($BLUE_ARRAY[$i][4]) < 10 Then
GUICtrlSetBkColor($BLUE_ARRAY[$i][0], 0xff0000)
EndIf
Next
EndFunc ;==>_Update_ListView

Func _Add_Edit_AProduct($AType = "Add")
Local $GuiRead
Local $productCode, $make, $model, $currentStock, $dataModified = @MON & "/" & @MDAY & "/" & @YEAR


If $AType <> "Add" Then
$GuiRead = GUICtrlRead($ListView1)
If $GuiRead = 0 Then
MsgBox(48, "Error!", "Not select item!", 0, $MainForm)
SetError(1, 0, 0)
EndIf

If IsArray($BLUE_ARRAY) = 0 Or $GuiRead = 0 Then Return SetError(2, 0, 0)
$BLUE_ARRAY[0][1] = 0

For $i = 1 To $BLUE_ARRAY[0][0]
If $GuiRead = $BLUE_ARRAY[$i][0] Then
$BLUE_ARRAY[0][1] = $i
$productCode = $BLUE_ARRAY[$i][1]
$make = $BLUE_ARRAY[$i][2]
$model = $BLUE_ARRAY[$i][3]
$currentStock = $BLUE_ARRAY[$i][4]
$dataModified = $BLUE_ARRAY[$i][5]
ExitLoop
EndIf
Next
If $BLUE_ARRAY[0][1] = 0 Then Return SetError(3, 0, 0)
EndIf

GUISetState(@SW_DISABLE, $MainForm)

Local $Form2 = GUICreate("Product Inventory", 336, 258, 302, 218)
Local $aInput1 = GUICtrlCreateInput($productCode, 16, 24, 193, 21)
Local $aInput2 = GUICtrlCreateInput($make, 16, 64, 193, 21)
Local $aInput3 = GUICtrlCreateInput($model, 16, 104, 193, 21)
Local $aInput4 = GUICtrlCreateInput($currentStock, 16, 144, 193, 21, 0x2000)
Local $aInput5 = GUICtrlCreateInput($dataModified, 16, 184, 193, 21)
GUICtrlCreateLabel("Product Code", 224, 24, 69, 17)
GUICtrlCreateLabel("Make", 224, 64, 31, 17)
GUICtrlCreateLabel("Model", 224, 104, 33, 17)
GUICtrlCreateLabel("Current Stock", 224, 144, 69, 17)
GUICtrlCreateLabel("Date Modified", 224, 184, 70, 17)
Local $cButton3 = GUICtrlCreateButton("Add Product", 120, 216, 91, 25)
If $AType <> "Add" Then GUICtrlSetData($cButton3, "Edit Product")

GUISetState(@SW_SHOW, $Form2)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
ExitLoop
Case $cButton3
$productCode = StringStripWS(GUICtrlRead($aInput1), 3)
If $productCode = "" Then
MsgBox(48, "Error!", "Enter product Code", 0, $Form2)
GUICtrlSetState($aInput1, 256)
ContinueCase
EndIf

$make = StringStripWS(GUICtrlRead($aInput2), 3)
If $make = "" Then
MsgBox(48, "Error!", "Enter make", 0, $Form2)
GUICtrlSetState($make, 256)
ContinueCase
EndIf


$model = StringStripWS(GUICtrlRead($aInput3), 3)
If $model = "" Then
MsgBox(48, "Error!", "Enter model", 0, $Form2)
GUICtrlSetState($model, 256)
ContinueCase
EndIf

$currentStock = Number(GUICtrlRead($aInput4))
If $currentStock = 0 Then
MsgBox(48, "Error!", "Enter current stock ", 0, $Form2)
GUICtrlSetState($currentStock, 256)
ContinueCase
EndIf

$dataModified = StringStripWS(GUICtrlRead($aInput5), 3)

; -------------------------------
If $AType = "Add" Then
For $i = 1 To $BLUE_ARRAY[0][0]
If $BLUE_ARRAY[$i][1] = $productCode Then
GUICtrlSetState($aInput1, 256)
MsgBox(0, "Error", "The product is already in the database")
ContinueCase
EndIf
Next
$BLUE_ARRAY[0][0] += 1
ReDim $BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][0] + 1][6]
$BLUE_ARRAY[0][1] = $BLUE_ARRAY[0][0]
EndIf

$BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][1]][1] = $productCode
$BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][1]][2] = $make
$BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][1]][3] = $model
$BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][1]][4] = $currentStock
$BLUE_ARRAY[$BLUE_ARRAY[0][1]][5] = $dataModified

IniWrite($INI_FILE, "Product_" & $productCode, "Product Code", $productCode)
IniWrite($INI_FILE, "Product_" & $productCode, "Make", $make)
IniWrite($INI_FILE, "Product_" & $productCode, "Model", $model)
IniWrite($INI_FILE, "Product_" & $productCode, "Current Stock", $currentStock)
IniWrite($INI_FILE, "Product_" & $productCode, "Date Modified", $dataModified)
ExitLoop
EndSwitch
WEnd
_Update_ListView()
GUISwitch($MainForm)
GUISetState(@SW_ENABLE, $MainForm)
GUIDelete($Form2)
EndFunc ;==>_Add_Edit_AProduct

Func _DeleteItem()
Local $GuiRead = GUICtrlRead($ListView1), $GuiRead2, $SINSTR
If $GuiRead <> 0 Then
For $i = 1 To $BLUE_ARRAY[0][0]
If $GuiRead = $BLUE_ARRAY[$i][0] Then
GUICtrlDelete($BLUE_ARRAY[$i][0])
IniDelete("InventoryData.ini", "Product_" & $BLUE_ARRAY[$i][1])
$BLUE_ARRAY[$i][0] = -1
ExitLoop
EndIf
Next
EndIf
EndFunc ;==>_DeleteItem[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

@blue_life

Valla çok teşekkür ederim yardımlarından dolayı evet gerçekten mükemmel olmuş elinize sağlık.

[warning][b][color=#FF0000]Forumda açılan konulara teşekkür etmek için teşekkür butonunu kullanınız!

[topic=872]Lütfen Forum Kurallarını Okuyunuz.[/topic]

Anlayışınız için teşekkür ederiz

Tnc-Team[/color][/b][/warning]

Edited by blue_life
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...