darendeli

Yeni Üye
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About darendeli

Recent Profile Visitors

107 profile views
  1. Çekiliş Programı Yapacagım bir yerde tıkandım Eklenen Kisilerin Listesinden Random olarak Diger listeye Akrarım saglamak istiyorum Secilecek Sayı Yazan inputtaki Kisi Kadar... #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_UseUpx=y #AutoIt3Wrapper_Res_Language=1055 #AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel=requireAdministrator #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <GUIListBox.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <GUIEdit.au3> #include <GuiListView.au3> #Region ### START Koda GUI section ### Form= $gui = GUICreate("Çekilis Pro", 615, 522, 192, 124) $input = GUICtrlCreateInput("", 312, 24, 201, 21) $Button2 = GUICtrlCreateButton("ÇEKİLİŞİ BAŞLAT", 16, 432, 587, 73) $Input2 = GUICtrlCreateInput("", 552, 24, 49, 21) $List2 = GUICtrlCreateList("", 312, 56, 289, 370) $Button1 = GUICtrlCreateButton("KATILIMCI EKLE", 16, 2, 283, 23) $Button3 = GUICtrlCreateButton("KATILIMCI Sil", 16, 25, 283, 23) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kullanıcı ismi", 380, 2, 283, 20) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Seçilecek Sayı", 540, 2, 283, 20) $list = _GUICtrlListView_Create($gui, "", 1, 50, 310, 379) _GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($list, BitOR($LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES, $WS_EX_CLIENTEDGE)) _GUICtrlListView_InsertColumn($list, 0, "SIRA") _GUICtrlListView_InsertColumn($list, 1, "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER") If(FileExists(@ScriptDir & "\cekilis.ini")) Then $read_section = IniReadSectionNames(@ScriptDir & "\cekilis.ini") For $i = 1 To $read_section[0] $read = IniReadSection(@ScriptDir & "\cekilis.ini", $read_section[$i]) _GUICtrlListView_AddItem($list, $i) _GUICtrlListView_AddSubItem($list, ($i -1), $read_section[$i], 1) For $i2 = 1 To $read[0][0] If($read[$i2][0] == "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER") Then _GUICtrlListView_AddSubItem($list, ($i -1), $read[$i2][1], 2) Next Next EndIf _center_list($list) _list_column_size($gui, $list) GUISetState() #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 Switch GUIGetMsg() Case -3 Exit Case $Button1 IniWrite(@ScriptDir & "\filmler.ini", GUICtrlRead($input), "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER", GUICtrlRead($input2)) $count = _GUICtrlListView_GetItemCount($list) _GUICtrlListView_AddItem($list, $count+1) _GUICtrlListView_AddSubItem($list, $count, GUICtrlRead($input), 1) _list_column_size($gui, $list) GUICtrlSetData($input, "") Case $Button3 ConfigRemData() EndSwitch WEnd Func ConfigRemData() DeleteSelectedItems() ;~ _GUICtrlListView_DeleteItemsSelected($list) EndFunc ;==>ConfigRemData Func DeleteSelectedItems() Local $SelectedItems = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($list,True) For $i = 1 To $SelectedItems[0] IniDelete(@ScriptDir & "\cekilis.ini",_GUICtrlListView_GetItemText($list,$SelectedItems[$i],1)) _GUICtrlListView_DeleteItem($list,$SelectedItems[$i]) Next Local $icerik = FileReadToArray(@ScriptDir & "\cekilis.ini") If @error Then;dosya boş olunca hata vereceği için bu kod bloğuna alıyorum FileDelete(@ScriptDir & "\cekilis.ini") EndIf EndFunc Func _center_list($list_handle) For $i = 0 To _GUICtrlListView_GetColumnCount($list_handle) - 1 _GUICtrlListView_JustifyColumn($list_handle, $i, 2) Next EndFunc ;==>_center_list Func _list_column_size($gui_handle, $list_handle) $iScroll_Allowance = 0 _GUICtrlListView_EnsureVisible($list_handle, _GUICtrlListView_GetItemCount($list_handle)) If _GUICtrlListView_GetTopIndex($list_handle) > 0 Then $iScroll_Allowance = 17 EndIf _GUICtrlListView_EnsureVisible($list_handle, 0) $iLV_Width = $iScroll_Allowance For $i = 0 To _GUICtrlListView_GetColumnCount($list_handle) - 1 _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $LVSCW_AUTOSIZE_USEHEADER) $iHeader_Width = _GUICtrlListView_GetColumnWidth($list_handle, $i) _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $LVSCW_AUTOSIZE) $iData_Width = _GUICtrlListView_GetColumnWidth($list_handle, $i) If $iHeader_Width > $iData_Width Then _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $iHeader_Width) $iLV_Width += $iHeader_Width Else $iLV_Width += $iData_Width EndIf Next ;ControlMove($gui_handle, "", $list_handle, Default, Default, $iLV_Width) ;WinMove($gui_handle, "", Default, Default, $iLV_Width + 30) EndFunc ;==>_list_column_size
  2. listview e sürükle bırak ile Dosya kopyalatmak istiyorum belirledigim yere kopyalanacak dosyalar
  3. s.a Aranıza Yeni Katıldım yapmak istedigim belirledigim bir formda kayit olmak icin gerekli form bilgilerini olusturacagim guideki inputlardan bilgileri degistire bilmek ve bunları kaydetmek baslatılınca kayıt o bilgilerle saglanacak yapmıs oldugum kayıt listwiewde gösteriler bilir nasıl kodlara ihtiyac var acaba