Jump to content
TNC-TR

darendeli

Üye
 • Content count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About darendeli

 • Rank
  Yeni üye

Recent Profile Visitors

320 profile views
 1. _Havadurumu Udf

  Hata Veren kod bu $tCografi[6] = _KelimeDuzelt(_AyirGetir($text,'pMerkezBolge">','</p>'))
 2. #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> Global $AktifPencereAdi = WinGetTitle("[ACTIVE]") #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Aktif Pencerenin Adı", 342, 101, 192, 124) $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 24, 24, 297, 21) $Button1 = GUICtrlCreateButton("Kontrol Et", 24, 56, 185, 33) $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Sürekli Kontrol Et", 224, 54, 105, 17) $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Sürekli Üstte Tut", 224, 74, 105, 17) $herzamanustte = 0 GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 GUICtrlSetData($Input1,$AktifPencereAdi) Case $Checkbox1 If GUICtrlRead($Checkbox1) = $GUI_CHECKED Then AdlibRegister("_PencereBilgi",1000) ElseIf GUICtrlRead ($Checkbox1) = $GUI_UNCHECKED Then AdlibUnRegister("_PencereBilgi") EndIf Case $Checkbox2 If GUICtrlRead($Checkbox2) = $GUI_CHECKED Then $herzamanustte = Not $herzamanustte WinSetOnTop ($Form1,"",$herzamanustte) Else WinSetOnTop ($Form1,"","") EndIf EndSwitch WEnd Func _PencereBilgi() Global $AktifPencereAdi = WinGetTitle("[ACTIVE]") If $AktifPencereAdi == "Aktif Pencerenin Adı" Then GUICtrlSetData($Input1,"") Else GUICtrlSetData($Input1,$AktifPencereAdi) EndIf EndFunc Pencere Baslıklarını Gösteren Kücük bir Gui Yaptım Lazım olan Kullanır...
 3. _Ayirgetir Ve _Aragetir Fonksiyonları

  _ayirgetir-ve-_aragetir-fonksiyonlarının Kullanımı için Küçük Bir Örnek Verebilecek varmı...Anlayamadım
 4. Excel Deki Verileri Liste Yazdırmak

  ProcessClose("EXCEL.EXE") #include <ComboConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <GuiComboBox.au3> #include <Excel.au3> Opt("GUIOnEventMode", 1) #Region ### START Koda GUI section ### Form=mp $Form1 = GUICreate("Excel Tarihler Arası Veri Sorgulayıcı", 354, 187, 192, 124) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form1Close") GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "Form1Minimize") GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MAXIMIZE, "Form1Maximize") GUISetOnEvent($GUI_EVENT_RESTORE, "Form1Restore") ;$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("Combo1", 8, 8, 121, 25, 0x0003 + 0x0040 + $WS_VSCROLL) $Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 121, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO,$CBS_DROPDOWNLIST)) ;$Combo1 = _GUICtrlComboBoxEx_Create($Form1,"ComboBoxEx",8,8,121,25) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Combo1Change") $Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 136, 8, 129, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO,$CBS_DROPDOWNLIST)) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Combo2Change") $Button1 = GUICtrlCreateButton("Sorgula", 272, 8, 73, 25) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click") $Button2 = GUICtrlCreateButton("Excel'e Aktar", 272, 50, 73, 25) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button2Click") $Group1 = GUICtrlCreateGroup("Gelen", 8, 40, 121, 137) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("1 :", 16, 56, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label1Click") $Label2 = GUICtrlCreateLabel("2 :", 16, 80, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label2Click") $Label3 = GUICtrlCreateLabel("3 :", 16, 104, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label3Click") $Label4 = GUICtrlCreateLabel("4", 16, 128, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label4Click") $Label5 = GUICtrlCreateLabel("5", 16, 152, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label5Click") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group2 = GUICtrlCreateGroup("Giden", 136, 40, 129, 137) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("1 :", 144, 56, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label6Click") $Label7 = GUICtrlCreateLabel("2 :", 144, 80, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label7Click") $Label8 = GUICtrlCreateLabel("3 :", 144, 104, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label8Click") $Label9 = GUICtrlCreateLabel("4 :", 144, 128, 100, 17) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label9Click") $Label10 = GUICtrlCreateLabel("5 :", 144, 152, 100, 17) GUICtrlCreateLabel("*******.Org",270,170,100,75) GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label10Click") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) ;GUICtrlSendMsg($Combo1, $CB_SETMINVISIBLE, 99999999, 0) #EndRegion ### END Koda GUI section ### $yol = FileOpenDialog("Excel Dosyasını Seçiniz",@ScriptDir,"Excel Dosyaları (*.xlsx;*.xls)") if @error then Exit else $baglan = _Excel_BookOpen($yol,0) $sayi = 2 While 1 $sayi += 1 $oku = _Excel_RangeRead($baglan,$sayi,1) if $oku = "" then ExitLoop ;if $sayi = 367 then exitloop If $sayi = 2 Then ;_GUICtrlComboBoxEx_AddString($Combo1,DTFormat($oku),"") GUICtrlSetData($Combo1, DTFormat($oku), DTFormat($oku)) GUICtrlSetData($Combo2, DTFormat($oku), DTFormat($oku)) Else GUICtrlSetData($Combo1, DTFormat($oku)) GUICtrlSetData($Combo2, DTFormat($oku)) EndIF WEnd _GUICtrlComboBox_SetCurSel($Combo1,0) _GUICtrlComboBox_SetCurSel($Combo2,0) GUISetState(@SW_SHOW) ;_GUICtrlComboBoxEx_ShowDropDown($Combo1, True) endif While 1 Sleep(100) WEnd Func Button1Click() $tarih1 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo1)+2 $tarih2 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo2) +2 Yazdir($label1,2,1,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label2,3,2,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label3,4,3,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label4,5,4,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label5,6,5,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label6,8,1,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label7,9,2,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label8,10,3,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label9,11,4,$tarih1,$tarih2) Yazdir($label10,12,5,$tarih1,$tarih2) EndFunc Func Combo1Change() EndFunc Func Combo2Change() EndFunc Func Form1Close() _Excel_BookClose($baglan) Exit EndFunc Func DTFormat($DT) If StringLen($DT) = 14 Then $YYYY = StringLeft($DT,4) $MM = StringMid($DT,5,2) $DD = StringMid($DT,7,2) $HH = StringMid($DT,9,2) $MN = StringMid($DT,11,2) $SS = StringRight($DT,2) Return $DD & "." & $MM & "." & $YYYY EndIf Return -1 EndFunc Func Button2Click() $tarih1 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo1)+2 $tarih2 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo2) +2 ExcelYazdir(2,1,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(3,2,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(4,3,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(5,4,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(6,5,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(8,1,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(9,2,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(10,3,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(11,4,$tarih1,$tarih2) ExcelYazdir(12,5,$tarih1,$tarih2) MsgBox(0,0,"Veriler Excel'e Aktarıldı!") EndFunc func ExcelYazdir($kolon,$tur,$tarih1,$tarih2) $satir1toplam = 0 for $i = $tarih1 to $tarih2 $deger1 =_Excel_RangeRead($baglan,$i+1,$kolon) $satir1toplam += $deger1 ;MsgBox(0,0,$satir1toplam) Next if $tur = 1 then _Excel_RangeWrite($baglan,"1",369,$kolon) _Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon) ;GUICtrlSetData($nesne,"MED :" & $satir1toplam) ElseIf $tur = 2 Then _Excel_RangeWrite($baglan,"2",369,$kolon) _Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon) ElseIf $tur = 3 Then _Excel_RangeWrite($baglan,"3",369,$kolon) _Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon) ElseIf $tur = 4 Then _Excel_RangeWrite($baglan,"4",369,$kolon) _Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon) ElseIf $tur = 5 Then _Excel_RangeWrite($baglan,"5",369,$kolon) _Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon) EndIf endfunc func Yazdir($nesne,$kolon,$tur,$tarih1,$tarih2) $satir1toplam = 0 for $i = $tarih1 to $tarih2 $deger1 =_Excel_RangeWrite($baglan,$i+1,$kolon) $satir1toplam += $deger1 ;MsgBox(0,0,$satir1toplam) Next if $tur = 1 then GUICtrlSetData($nesne,"1 :" & $satir1toplam) ElseIf $tur = 2 Then GUICtrlSetData($nesne,"2 :" & $satir1toplam) ElseIf $tur = 3 Then GUICtrlSetData($nesne,"3 :" & $satir1toplam) ElseIf $tur = 4 Then GUICtrlSetData($nesne,"4 :" & $satir1toplam) ElseIf $tur = 5 Then GUICtrlSetData($nesne ,"5 :" & $satir1toplam) EndIf endfunc Func Form1Maximize() EndFunc Func Form1Minimize() EndFunc Func Form1Restore() EndFunc Func Label1Click() EndFunc Func Label2Click() EndFunc Func Label3Click() EndFunc Func Label4Click() EndFunc Func Label5Click() EndFunc Func Label6Click() EndFunc Func Label7Click() EndFunc Func Label8Click() EndFunc Func Label9Click() EndFunc Func Label10Click() EndFunc Soyle Bir Kod Var Yalnız Verileri Aktarmıyor 0 olarak Donüyor Hepsi... Örnek Excel Bu = Veri.xlsx
 5. Excel Deki Verileri Liste Yazdırmak

  Excel deki Verileri Guideki liste Yazdırmak istiyorum Bunun İçin Küçük Bir Örnegi Olan Varmı Acaba.. Kolay Gelsin...
 6. _Havadurumu Udf

  Bunu Kullanmak istedimde... Kelimeleri Düzeltte Bi Hata Veriyor...
 7. Global $AktifPencereAdi = WinGetTitle("[ACTIVE]") MsgBox(0,"Çalısan Pencerenin Başlığı",$AktifPencereAdi) ;Exe Nin Adını Mesaj ile Gösterme $Programim = Run("Notepad.exe") WinWait($Programim, "", 2) $handle = WinGetHandle("[CLASS:Notepad]") MsgBox(0, "", WinGetTitle($handle, ""))
 8. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Öncelikle Yorumunuz için Tesekkurler ...Önerilerinizi Dikkate alacagım Tam Ekran Modu Eklenecektir...
 9. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Link Yenilendi Skin ile olusan Virüs Olarak Algılamadan Dolayı Skin Degistirildi Sarkılı Soru Eklendi
 10. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Daredeli BilBakalım V1 Yayında Yorumlarınızı Bekliyorum Arkadaslar...
 11. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Func _DogruYanlis() For $I = 1 to $SORULAR[0][0] If $SORULAR[$I][5] = $SORULAR[$I][6] Then $dogru += 1 GUICtrlSetData($Label5,$dogru) Else $yanlis += 1 GUICtrlSetData($Label6,$yanlis) EndIf Next Exit EndFunc Gibi birsey Yaptım Kontrol Etsin die ama olmuyor burda verilen cevap dogru cevapla esitse dogru labeline yanlıs ise yanlıs labeline islem yaptırıyor fakat en son kapanırken yapıyor... Bir Yerde Eksik yada Hata olabilir Görmedigim..
 12. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Arkadaslar oyunun sonuna geldim Skor Tabelasına Skorlar en son isliyor Her Soruda işlemiyor Neden Acaba 2. olarakta Soru Bitince Direk Kapanıyor #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Array.au3> Global $SORU_SAYISI = 3 Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _ ["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _ ["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _ ["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _ ] Global $dogru , $yanlis , $pas $dogru = 0 $yanlis = 0 $pas = 0 #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Form1", 404, 315, 192, 124) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 40, 32, 109, 17) $Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 96, 401, 113) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE) $Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 8, 256, 185, 49) GUICtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE) $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("", 8, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("", 104, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("", 200, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("", 296, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 200, 256, 185, 49) $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 192, 24, 209, 65) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("DOĞRU", 208, 40, 44, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("YANLIŞ", 280, 40, 42, 17) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS", 352, 40, 25, 17) $Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 224, 64, 20, 17) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 296, 64, 20, 17) $Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 360, 64, 20, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Label8 = GUICtrlCreateLabel("SKOR TABELASI", 224, 8, 144, 16) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### AdlibRegister("time", 1000) _SIRADAKI_SORU() While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case -3 Exit Case $Checkbox1 If GUICtrlRead($Checkbox1) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $Checkbox2 If GUICtrlRead($Checkbox2) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $Checkbox3 If GUICtrlRead($Checkbox3) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $Checkbox4 If GUICtrlRead($Checkbox4) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $Button2 If $SORU_SAYISI > $pas Then $pas += 1 GUICtrlSetData($Label7,$pas) EndIf _SIRADAKI_SORU() Case $Button3 _ButonaAktarim() _SIRADAKI_SORU() If @error Then _DogruYanlis() EndSwitch WEnd Func _ButonaAktarim() If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1 GUICtrlSetState($Checkbox1,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2 GUICtrlSetState($Checkbox2,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($Checkbox3) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3 GUICtrlSetState($Checkbox3,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($Checkbox4) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4 GUICtrlSetState($Checkbox4,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) EndIf EndFunc Func _SIRADAKI_SORU() $SORULAR[0][1] += 1 If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0) GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0]) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 20 Saniye") GUICtrlSetData($Checkbox1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1]) GUICtrlSetData($Checkbox2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2]) GUICtrlSetData($Checkbox3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3]) GUICtrlSetData($Checkbox4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4]) Return True EndFunc Func _DogruYanlis() For $I = 1 to $SORULAR[0][0] If $SORULAR[$I][5] = $SORULAR[$I][6] Then $dogru += 1 GUICtrlSetData($Label5,$dogru) Else $yanlis += 1 GUICtrlSetData($Label6,$yanlis) EndIf Next Exit EndFunc Func time() $read = GUICtrlRead($label1) $read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "") $read = StringReplace($read, " Saniye", "") If $read > 0 Then GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye") Else SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0) AdlibUnRegister("time") MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye") AdlibRegister("time", 1000) $yanlis += 1 GUICtrlSetData($label6,$yanlis) EndIf EndFunc ;==>time
 13. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Ben Soyle Bisey Yaptım Mehmet Sadece Cevaplar Dogru Yada Yanlıs ise Skor Tabelasına islemesi Kaldı... #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Array.au3> Global $SORU_SAYISI = 3 Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _ ["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _ ["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _ ["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _ ] Global $dogru , $yanlis , $pas $dogru = 0 $yanlis = 0 $pas = 0 #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Form1", 404, 315, 192, 124) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 40, 32, 109, 17) $Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 96, 401, 113) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE) $Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 8, 256, 185, 49) GUICtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE) $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox1", 8, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox2", 104, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox3", 200, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox4", 296, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE)) $Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 200, 256, 185, 49) $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 192, 24, 209, 65) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("DOĞRU", 208, 40, 44, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("YANLIŞ", 280, 40, 42, 17) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS", 352, 40, 25, 17) $Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 224, 64, 20, 17) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 296, 64, 20, 17) $Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 360, 64, 20, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Label8 = GUICtrlCreateLabel("SKOR TABELASI", 224, 8, 144, 16) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### AdlibRegister("time", 1000) _SIRADAKI_SORU() While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case -3 Exit Case $CheckBox1 If GUICtrlRead($CheckBox1) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $CheckBox2 If GUICtrlRead($CheckBox2) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $CheckBox3 If GUICtrlRead($CheckBox3) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $CheckBox4 If GUICtrlRead($CheckBox4) = $GUI_CHECKED Then GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE) EndIf Case $Button2 $pas += 1 GUICtrlSetData($Label7,$pas) _SIRADAKI_SORU() Case $Button3 If GUICtrlRead($CheckBox1) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1 GUICtrlSetState($CheckBox1,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($CheckBox2) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2 GUICtrlSetState($CheckBox2,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($CheckBox3) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3 GUICtrlSetState($CheckBox3,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) ElseIf GUICtrlRead($CheckBox4) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4 GUICtrlSetState($CheckBox4,4) GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE) EndIf _SIRADAKI_SORU() If @error Then _Sonuc() EndSwitch WEnd Func _SIRADAKI_SORU() $SORULAR[0][1] += 1 If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0) GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0]) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 20 Saniye") GUICtrlSetData($CheckBox1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1]) GUICtrlSetData($CheckBox2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2]) GUICtrlSetData($CheckBox3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3]) GUICtrlSetData($CheckBox4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4]) GUICtrlSetState($CheckBox2,4) GUICtrlSetState($CheckBox3,4) GUICtrlSetState($CheckBox4,4) Return True EndFunc Func _Sonuc() EndFunc Func time() $read = GUICtrlRead($label1) $read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "") $read = StringReplace($read, " Saniye", "") If $read > 0 Then GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye") Else SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0) AdlibUnRegister("time") MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye") AdlibRegister("time", 1000) $yanlis += 1 GUICtrlSetData($label6,$yanlis) EndIf EndFunc ;==>time
 14. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Sonuç Kısmı Kaldı Saniyenin Tamam Butonuyla Yenilenmesi Cevap Seçili Değilse Tamam Butonuna Basılmaması Ve Son olarak Baslat Butonuyla Oyuna Girmesi Kaldı... Yardımlarınızı Bekliyorum #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Array.au3> Global $SORU_SAYISI = 3 Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _ ["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _ ["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _ ["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _ ] Global $dogru , $yanlis , $pas $dogru = 0 $yanlis = 0 $pas = 0 #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124) $Button1 = GUICtrlCreateButton("BAŞLAT", 8, 296, 193, 41) $Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 8, 344, 193, 41) $Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 108, 234, 193, 41) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 150, 8, 150, 33) GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 0, 280, 417, 121) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Doğru : ", 328, 320, 42, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("Yanlış :", 328, 344, 38, 17) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS :", 328, 368, 37, 17) $Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 320, 10, 17) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 344, 10, 17) $Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 368, 10, 17) $Label8 = GUICtrlCreateLabel("Skor Tabelası", 328, 296, 69, 17) $Group2 = GUICtrlCreateGroup("", 320, 312, 81, 81) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 30, 417, 100) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE) $Radio1 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 1", 28, 142, 91, 19) $Radio2 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 2", 28, 162, 91, 19) $Radio3 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 3", 28, 182, 91, 19) $Radio4 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 4", 28, 202, 91, 19) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### AdlibRegister("time", 1000) _SIRADAKI_SORU() While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case -3 Exit Case $Button3 If GUICtrlRead($Radio1) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1 GUICtrlSetState($Radio1,4) ElseIf GUICtrlRead($Radio2) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2 GUICtrlSetState($Radio2,4) ElseIf GUICtrlRead($Radio3) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3 GUICtrlSetState($Radio3,4) ElseIf GUICtrlRead($Radio4) = 1 Then $SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4 GUICtrlSetState($Radio4,4) EndIf _SIRADAKI_SORU() If @error Then _Sonuc() EndSwitch WEnd Func _SIRADAKI_SORU() $SORULAR[0][1] += 1 If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0) GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0]) GUICtrlSetData($Radio1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1]) GUICtrlSetData($Radio2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2]) GUICtrlSetData($Radio3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3]) GUICtrlSetData($Radio4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4]) GUICtrlSetState($Radio2,4) GUICtrlSetState($Radio3,4) GUICtrlSetState($Radio4,4) Return True EndFunc Func _Sonuc() EndFunc Func time() $read = GUICtrlRead($label1) $read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "") $read = StringReplace($read, " Saniye", "") If $read > 0 Then GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye") Else SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0) AdlibUnRegister("time") MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye") AdlibRegister("time", 1000) $yanlis += 1 GUICtrlSetData($label6,$yanlis) EndIf EndFunc ;==>time
 15. Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

  Geri Sayımı Hallettim Su Sekilde Soruları Rast Gele Sorması Kaldı... #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Array.au3> Global $dogru , $yanlis , $pas $dogru = 0 $yanlis = 0 $pas = 0 #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124) $Button1 = GUICtrlCreateButton("BAŞLAT", 8, 296, 193, 41) $Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 8, 344, 193, 41) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 150, 8, 150, 33) GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 0, 280, 417, 121) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Doğru : ", 328, 320, 42, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("Yanlış :", 328, 344, 38, 17) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS :", 328, 368, 37, 17) $Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 320, 10, 17) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 344, 10, 17) $Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 368, 10, 17) $Label8 = GUICtrlCreateLabel("Skor Tabelası", 328, 296, 69, 17) $Group2 = GUICtrlCreateGroup("", 320, 312, 81, 81) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 30, 417, 100) GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE) $Button3 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 1", 28, 142, 91, 19) $Button4 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 2", 28, 162, 91, 19) $Button5 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 3", 28, 182, 91, 19) $Button6 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 4", 28, 202, 91, 19) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 AdlibRegister("time", 1000) EndSwitch WEnd Func time() $read = GUICtrlRead($label1) $read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "") $read = StringReplace($read, " Saniye", "") If $read > 0 Then GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye") Else SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0) AdlibUnRegister("time") MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1) GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye") AdlibRegister("time", 1000) $yanlis += 1 GUICtrlSetData($label6,$yanlis) EndIf EndFunc ;==>time
×