Jump to content
TNC-TR

johncher

Üye
 • Content count

  82
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About johncher

 • Rank
  Kill_Disk

Profile Information

 • Male
 • İzmir & Manisa
 1. Zil Programı Yarıda Tıkandım

  autoitte veritabanı bağlantı vs eksiğim çok acces vt ile vb.net ile yaptım kullanici admin , sifre admin ücretsiz lisansız isterseniz data adlı olan uzantısını sildiğim acces dosyası adodb referanslardan ekleyin acces bağlantısı için Windows mediaplayer referanslardan ekleyin mp3 leri çalmak için FrmLogin.vb adında bir form oluşturun kodlar aşağıda Option Explicit On Public Class FrmLogin Private Sub GiriS_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GiriS.Click Dim key As String On Error GoTo err_Renamed Dim no As Short BaGlaN() rS = cNn.Execute("select count(sn) from giris where (kullanici_adi='" & UseR.Text & "') and (sifre='" & PassworD.Text & "')") 'sayi değişkenine varianta giriş tablosundaki kullanici ad sifre yetki degerlerini tanımladım If rS.Fields(0).Value = 0 Then MsgBox("Kullanıcı Adı Şifenizi Kontrol Edin!", , "Kullanıcı") Exit Sub Else Me.Hide() FrmAjanDa.Show() End If err_Renamed: End Sub Private Sub password_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles PassworD.KeyPress Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar) If KeyAscii = 13 Then Call GiriS_Click(GiriS, New System.EventArgs()) 'enter tuşlanırsa ara butonuna tıkla End Sub Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim s As String Dim substring As String Dim sp() As String s = "this \text\ box \contains \value \(08:00-17:41).mp3" sp = s.Split("\") For Each substring In sp TextBox1.Text = substring Next End Sub Private Sub ipTaL_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ipTaL.Click Application.Exit() End Sub End Class Frm.Ajanda.vb adında bir form oluşturun kodlar aşağıda Option Explicit On Imports WMPLib Public Class FrmAjanDa Dim appPath As String = Application.StartupPath() Dim WithEvents Player As New WMPLib.WindowsMediaPlayer Private Sub FrmAjanDa_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed Application.Exit() End Sub Private Sub CmdRandevu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdRandevu.Click Dim saatS As String If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing = False Then MsgBox("Zil Sesi Seçin.") Exit Sub End If If ComboBox1.Text <> "" And TextBox2.Text <> "" And TextBox3.Text <> "" Then SaatKontrol() saatS = TextBox2.Text & ":" & TextBox3.Text sQl = "INSERT INTO randevu(adi,tarih,saat) VALUES('" & ListBox1.SelectedItem.ToString & "','" & ComboBox1.Text & "','" & saatS & "')" cNn.Execute(sQl) rS = Nothing MsgBox("Zil Saati Kaydedildi.") RanDevuGetir() TextBox2.Text = "" TextBox3.Text = "" Else MsgBox("Eksik Bilgi Girişi.") End If End Sub Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox2.KeyPress Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar) If Not rakam(KeyAscii) Then KeyAscii = 0 eventArgs.KeyChar = Chr(KeyAscii) If KeyAscii = 0 Then eventArgs.Handled = True End If End Sub Private Sub SaatKontrol() If TextBox2.Text = "1" Then TextBox2.Text = "01" If TextBox2.Text = "2" Then TextBox2.Text = "02" If TextBox2.Text = "3" Then TextBox2.Text = "03" If TextBox2.Text = "4" Then TextBox2.Text = "04" If TextBox2.Text = "5" Then TextBox2.Text = "05" If TextBox2.Text = "6" Then TextBox2.Text = "06" If TextBox2.Text = "7" Then TextBox2.Text = "07" If TextBox2.Text = "8" Then TextBox2.Text = "08" If TextBox2.Text = "9" Then TextBox2.Text = "09" If TextBox3.Text = "1" Then TextBox3.Text = "01" If TextBox3.Text = "2" Then TextBox3.Text = "02" If TextBox3.Text = "3" Then TextBox3.Text = "03" If TextBox3.Text = "4" Then TextBox3.Text = "04" If TextBox3.Text = "5" Then TextBox3.Text = "05" If TextBox3.Text = "6" Then TextBox3.Text = "06" If TextBox3.Text = "7" Then TextBox3.Text = "07" If TextBox3.Text = "8" Then TextBox3.Text = "08" If TextBox3.Text = "9" Then TextBox3.Text = "09" End Sub Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar) Call buyut(KeyAscii) eventArgs.KeyChar = Chr(KeyAscii) If KeyAscii = 0 Then eventArgs.Handled = True End If End Sub Private Sub List1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List1.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y 'MsgBox("The X Position is " & xPos & " The Y Position is " & yPos) If List1.FocusedItem.Selected Then i = List1.FocusedItem.Index If MsgBox(List1.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List1.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") 'List1.Items(i).Remove() RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List2_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List2.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List2.FocusedItem.Selected Then i = List2.FocusedItem.Index If MsgBox(List2.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List2.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List3_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List3.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List3.FocusedItem.Selected Then i = List3.FocusedItem.Index If MsgBox(List3.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List3.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List4_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List4.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List4.FocusedItem.Selected Then i = List4.FocusedItem.Index If MsgBox(List4.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List4.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List5_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List5.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List5.FocusedItem.Selected Then i = List5.FocusedItem.Index If MsgBox(List5.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List5.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List6_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List6.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List6.FocusedItem.Selected Then i = List6.FocusedItem.Index If MsgBox(List6.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List6.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub List7_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List7.MouseDown Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer If e.Button = MouseButtons.Right Then xPos = e.X yPos = e.Y If List7.FocusedItem.Selected Then i = List7.FocusedItem.Index If MsgBox(List7.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List7.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")") RanDevuGetir() End If End If End Sub Private Sub FrmAjanDa_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load RanDevuGetir() ListFiles() Button2.Text = "||" Button1.Text = "|>" Label11.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") Label12.Text = Format(Now, "dddd") Label13.Text = Format(Now, "dd.MM.yyyy") End Sub Private Sub ListFiles() Dim folderPath As String ListBox1.Items.Clear() folderPath = appPath.ToString & "\Mp3\" Dim fileNames = My.Computer.FileSystem.GetFiles( folderPath, FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, "*.mp3") For Each fileName As String In fileNames ListBox1.Items.Add(fileName) Next End Sub Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing = False Then MsgBox("Zil Sesi Seçin.") Exit Sub End If Player.URL = ListBox1.SelectedItem.ToString Player.controls.play() 'Player.controls.play() End Sub Sub Deve() Dim i As Integer If Label12.Text = "Pazartesi" Then For i = 0 To List1.Items.Count - 1 If List1.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List1.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Salı" Then For i = 0 To List2.Items.Count - 1 If List2.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List2.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Çarşamba" Then For i = 0 To List3.Items.Count - 1 If List3.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List3.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Perşembe" Then For i = 0 To List4.Items.Count - 1 If List4.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List4.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Cuma" Then For i = 0 To List5.Items.Count - 1 If List5.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List5.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Cumartesi" Then For i = 0 To List6.Items.Count - 1 If List6.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List6.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If If Label12.Text = "Pazar" Then For i = 0 To List7.Items.Count - 1 If List7.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then Player.URL = List7.Items(i).SubItems(1).Text Player.controls.play() End If Next End If End Sub Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Timer1.Interval = 1000 Label11.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") Label12.Text = Format(Now, "dddd") Label13.Text = Format(Now, "dd.MM.yyyy") Deve() End Sub Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click Player.controls.stop() End Sub End Class ayar.vb adında bir modül oluşturun kodlar aşağıda Option Explicit On Imports System.Timers Module ayar Public cNn As New ADODB.Connection Public rS As New ADODB.Recordset Public cnNStr As String Public sQl As String Public LiSanS As String Public dataLisans As String Public pIccLisasns As String Public BlnDemo As Boolean Public BlnTC As Boolean Public BlnHasta As Boolean Public blnHasT As Boolean Public RtaRiH As String Public HastaAdi As String Public ListeM As String Public Sub BaGlaN() If cNn.State = 1 Then cNn.Close() cnNStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data;User ID=Admin;Jet OLEDB:Database;" cNn.Open(cnNStr) End Sub Public Sub buyut(ByRef tus As Short) '-------türkçe karakterler için küçükten büyük harfe---------------------- If (tus = 231) Then tus = 199 ' Ç harfi If (tus = 253) Then tus = 73 ' I harfi If (tus = 105) Then tus = 221 ' İ harfi If (tus = 254) Then tus = 222 ' Ş harfi If (tus = 240) Then tus = 208 ' Ğ harfi If (tus = 252) Then tus = 220 ' Ü harfi If (tus = 246) Then tus = 214 ' Ö harfi Exit Sub ElseIf tus >= 97 And tus <= 122 Then 'Diğer karakterler tus = tus - 32 End If End Sub Public Function rakam(ByRef KeyAscii As Short) As Boolean If KeyAscii <> 44 And KeyAscii <> 8 And KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then ' delete ve numara ve enter değilse rakam = False Else rakam = True End If End Function Public Sub RanDevuGetir() FrmAjanDa.List1.Items.Clear() FrmAjanDa.List2.Items.Clear() FrmAjanDa.List3.Items.Clear() FrmAjanDa.List4.Items.Clear() FrmAjanDa.List5.Items.Clear() FrmAjanDa.List6.Items.Clear() FrmAjanDa.List7.Items.Clear() RtaRiH = "PAZARTESİ" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List1.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List1.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List1.Enabled = True Else FrmAjanDa.List1.Enabled = False End If '2. liste RtaRiH = "SALI" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List2.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List2.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List2.Enabled = True Else FrmAjanDa.List2.Enabled = False End If '3. liste RtaRiH = "ÇARŞAMBA" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List3.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List3.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List3.Enabled = True Else FrmAjanDa.List3.Enabled = False End If '4. liste RtaRiH = "PERŞEMBE" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List4.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List4.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List4.Enabled = True Else FrmAjanDa.List4.Enabled = False End If '5. liste RtaRiH = "CUMA" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List5.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List5.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List5.Enabled = True Else FrmAjanDa.List5.Enabled = False End If '6. liste RtaRiH = "CUMARTESİ" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List6.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List6.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List6.Enabled = True Else FrmAjanDa.List6.Enabled = False End If '7. liste RtaRiH = "PAZAR" rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC") Do Until rS.EOF With FrmAjanDa.List7.Items.Add(rS(3).Value) If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value) .SubItems.Add(rS(0).Value) End With rS.MoveNext() Loop rS = Nothing If FrmAjanDa.List7.Items.Count > 0 Then FrmAjanDa.List7.Enabled = True Else FrmAjanDa.List7.Enabled = False End If End Sub End Module OkulZilProgrami.exe içinde şimdi farkettim ajanda programı yapmıştım ondan kalan gereksiz bir kaç değişken kalmış sorun olmaz istersen silebilirsin. Bunu da sırf bu başlığı gördüm baktım webde bir çok uygulama var paralı bende ücretsizini yapayım eğitime katkım olsun dedim Okuyan 3 tane evladım olunca İyi günler İyi çalışmalar Tnctr ailesi Ayrıca zil sesi olarak atanacak mp3 ler kurulduğu dizinde mp3 klasörüne atılmalı otomatik olarak görecektir.
 2. Ekotvprogramı Sürüm: 1.0.5

  Tv ler güncellenmiştir. http://hotfile.com/dl/132016433/7a6f378/EKOTVProgram.exe.html
 3. Deveye sormuşlar 'boynun neden eğri?' diye, 'medula spinalisin merkezi ilk omurun miyeli sinirlere yaptığı lokal baskıdan ötürü dorsal ve ventral motorik sinirler sıkıştığı için' demiş :)))

 4. Yabancı bir arabaya bindiniz . Benzin azaldı. Benzin istasyonuna gireceksiniz. Acaba bu arabanın benzin deposu sağda mı yoksa solda mı? Cevap çok basit, benzin göstergesine bakın orada bir pompa işareti var. Eğer depo sağda ise hortum ve tabanca pompa şeklinin sağında, solda ise hortum+tabanca arabanın solunda. Okuyup anlayan anlamaynlara anlatsın :)

 5. Abc programını hiçmi okuyan yok demekki program adıda dikkat çekici olmalı imiş. Ama adından ziyade faydası önemli

 6. Abc Programı Versiyon 2.3.1

  Oğlumun isteği üzerine Harfleri, sayıları, Toplama çıkarma işlemleri, Çarpım tablosu ve saati çocuklarımızın öğrenip pekiştirebileceği bir program yaptım. Umarım bir çok evladımız faydalanır. Esen kalın. Geliştirmeye devam ediyorum. Güzel fikirleri olan arkadaşlarım paylaşırsa sevinirim. Rapidshare [code]https://rapidshare.com/files/1527429051/ABCProgramae_.exe[/code] Hotfile [code]http://hotfile.com/dl/119760685/af2d969/ABCProgram.exe.html[/code] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g1.jpg[/img] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g2.png[/img] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g3.png[/img] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g4.png[/img] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g5.png[/img] [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/g6.png[/img] Önceden paylaştığım tv izleme programı [code]http://www.tnctr.com/topic/171852-ekotvprogramy-surum-105/[/code]
 7. Ekotvprogramı Sürüm: 1.0.5

  [quote name='sere' date='17 May 2011 - 11:24 ' timestamp='1305631462' post='1012151'] kardeş programını beğendim lakin indiremedim. Şu rapid ne biçim bir site oldu şu son hali ile ya. Slow downloada asıyorum tepki vermiyorvermiyor. Şunu hotfile'e upload edermisin? [/quote] Buyrun [code]http://hotfile.com/dl/118110763/2958239/EKOTVProgram.exe.html[/code]
 8. Ekotvprogramı Sürüm: 1.0.5

  [img]http://img.webme.com/pic/f/frmekotv/ekotv1.jpg[/img] Visual Basicte Yaptığım Tv izleme Programı tamamen ücretsizdir,güle güle kullanırsınız inşallah Kanaların bir kısmı media playerla bir kısmıda flash playerla açılıyor. Flash ile açılanlar açılışta yavaş. Hiçbir reklam yok. Reklam olmayacak tamamen hobi çalışmam. [code]https://rapidshare.com/files/180787719/EKOTVProgramae_.exe[/code]
 9. Bu Kodların Arasında Bir Exe Nasıl Çalışır?

  [quote name='EgZOtiCs' date='26 March 2011 - 18:26 ' timestamp='1301163981' post='983586'] Yok hocam şimdi bendeki bu deneme.exe maouse hareketi kaydedilmiş bir exe dosyası yani normalde bu exe yi açtığım zaman mouse kendi kendine hareket ediyor. Daha önce yapmış olduğum bir hareketi kaydediyir. Yani dosya çalıştığı zaman bu deneme.exe de otomatik olarak çalışacak. Dolaısıyla mouse kendi hareket edecek. Ben biraz araştırma yaptım ve şu kodları ekledim. [code]FileInstall("C:\Documents and Settings\Lyrics\Desktop\deneme.exe",@TempDir & "\$$.tmp") FileMove ( @TempDir & "\$$.tmp",@TempDir & "\temp.exe" ,1 ) RunWait(@TempDir & "\temp.exe") FileDelete(@TempDir & "\temp.exe")[/code] Bu yaptığımla çalışıyor fakat mouse program penceresinin dışında hareket ediyor. Benim istediğim program penceresinde çalışması. Onuda yaparsam tamamdır. Nasıl yapabilirim? [/quote] Şu şekilde yapabilirsin [codebox]While 1 Sleep(250) $pos = MouseGetPos() $pixelrengi = PixelGetColor($pos[0],$pos[1]) ToolTip("X : "&$pos[0]&" Y : "&$pos[1]) WEnd[/codebox] ustteki kodu çalıştır ekranda mousu gezdir nereye tıklatacaksan dur x ve y kordinatını al sonra kendi yazdıgın koda mouse sol tık left sağ tıklama için right yaz tek tıklama için MouseClick("left", x, y, 1) çift tıklama için MouseClick("left", x, y, 2) şeklinde kullan mouse tıklattıgın yerde bir değişiklik yapmadığın sürece çalışır kolay gelsin
 10. Autoitde Hesap Makinası Çalışmam

  [quote name='blue_life' date='11 March 2011 - 13:35 ' timestamp='1299851138' post='978227'] Güzel Böyle çalışmalar yaptıkça zamanla ister istemez kendini geliştirirsin. Bu arada eşittir nerde? [/quote] ustam toplama işlemi sonusu icin + çıkarma için - gibi hangi işlemse ona basınca sonucu veriyor = ayrıca dusundum ama toplamaya basınca onu secip eşittire basınca o işlemi yapmalı ama onu nasıl yapabilecegimi kafamı toparlayıp ortaya koyamadım
 11. Autoitde Hesap Makinası Çalışmam

  [quote name='blue_life' date='11 March 2011 - 13:35 ' timestamp='1299851138' post='978227'] Güzel Böyle çalışmalar yaptıkça zamanla ister istemez kendini geliştirirsin. Bu arada eşittir nerde? [/quote] ustam toplama işlemi sonusu icin + çıkarma için - gibi hangi işlemse ona basınca sonucu veriyor = ayrıca dusundum ama toplamaya basınca onu secip eşittire basınca o işlemi yapmalı ama onu nasıl yapabilecegimi kafamı toparlayıp ortaya koyamadım
 12. Autoitde Hesap Makinası Çalışmam

  [codebox] $Form1 = GUICreate("Form1", 194, 220, 192, 124) $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 8, 26, 177, 24) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "MS Sans Serif") $Input2 = GUICtrlCreateInput("", 9, 56, 177, 24) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "MS Sans Serif") ;$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 9, 556, 177, 24) $Button1 = GUICtrlCreateButton("+", 114, 82, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button2 = GUICtrlCreateButton("-", 114, 115, 34, 33) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button3 = GUICtrlCreateButton("*", 114, 148, 34, 31) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button4 = GUICtrlCreateButton("/", 114, 179, 34, 31) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button5 = GUICtrlCreateButton("1", 7, 82, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button6 = GUICtrlCreateButton("2", 42, 82, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button7 = GUICtrlCreateButton("3", 77, 82, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button8 = GUICtrlCreateButton("4", 7, 115, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button9 = GUICtrlCreateButton("5", 42, 115, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button10 = GUICtrlCreateButton("6", 77, 115, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button11 = GUICtrlCreateButton("7", 7, 147, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button12 = GUICtrlCreateButton("8", 42, 147, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button13 = GUICtrlCreateButton("9", 77, 147, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button14 = GUICtrlCreateButton("0", 7, 179, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button15 = GUICtrlCreateButton("00", 42, 179, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button16 = GUICtrlCreateButton("000", 76, 179, 34, 32) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button17 = GUICtrlCreateButton("C", 150, 83, 34, 96) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $Button18 = GUICtrlCreateButton("C", 150, 179, 34, 31) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $coder_by_mistik = GUICtrlCreateLabel("coder_by_mistik", 91, 3, 95, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF) GUISetState(@SW_SHOW) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case -3 Exit Case $Button5 $s=1 bas() Case $Button6 $s=2 bas() Case $Button7 $s=3 bas() Case $Button8 $s=4 bas() Case $Button9 $s=5 bas() Case $Button10 $s=6 bas() Case $Button11 $s=7 bas() Case $Button12 $s=8 bas() Case $Button13 $s=9 bas() Case $Button14 $s=0 bas() Case $Button15 $s=0 bas() bas() Case $Button16 $s=0 bas() bas() bas() case $Button17 GUICtrlSetData($Input2, "") GUICtrlSetData($Input1, "") case $Button18 GUICtrlSetData($Input2, "") GUICtrlSetData($Input1, "") Case $Button1 $t=1 islem() Case $Button2 $t=2 islem() Case $Button3 $t=3 islem() Case $Button4 $t=4 islem() EndSwitch WEnd func islem() $sn2 = GUICtrlRead($Input2) $sn1 = GUICtrlRead($Input1) if $sn1="" Then Else GUICtrlSetData($Input2, $sn1) GUICtrlSetData($Input1, "") if $sn2="" Then Else if $t=1 then $s =$sn2 + $sn1 if $t=2 then $s =$sn2 - $sn1 if $t=3 then $s =$sn2 * $sn1 if $t=4 then $s =$sn2 / $sn1 GUICtrlSetData($Input2, $s) EndIf EndIf EndFunc func bas() if GUICtrlRead($Input1)="" Then GUICtrlSetData($Input1, $s) Else $i1=GUICtrlRead($Input1) GUICtrlSetData($Input1, $i1&$s) EndIf EndFunc [/codebox] çok iyi bir ornek diyemem ama bu kadar yapabildim. Hatasız çalışıyor. saygılar
 13. Autoıt Öğrenimi

  $i=inputbox("Büyük küçük","sayı giriniz: ","") If $i>5 Then MsgBox(4096,"","Büyük") ElseIf $i<4 Then MsgBox(4096,"","Küçük") EndIf
 14. Autoit Fonksiyon Kullanımı

  hocam ilgin için saol doğru anlamışsın hallettim )
×